Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-03-1728 Floris van den Hespel, zoon Jacob in het Leprooshuis


(folio 150vs)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren die vanden geregten ende Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Floris vanden Hespel, Borger deezer Stadt dat zijn Supplts. Soon Jacob vanden Hespel oud omtrent Eenentwintig Jaren Sigselven eenige Jaren herwaarts in dronkenschap en andere onordentelijke zaken, Soodanig heeft overgegeeven, dat hij Supplt. bedugt is, dat hij tot grote ogneval zal komen, dat hij Supplt: alle bedenkelijke middelen heeft aangewent om den voorsz: sijnen Soon van dat Goddeloos en ongehoude Leeven

(folio 151)

offte leijden dogh alles te vergeeffs, ende dewijle hij Supplt. niet zonder grote Redenen bedugt is dat den voorsz. Sijnen Soon nog tot groote uijtsporigheijt sal Comen uijttebeesten is hij Supplt: geresolveert denzelven naar Oost ofte West-indien te Zenden, op hope dat hij wat meerder Jaaren krijgende en hij alhier van het quaad geselschap afzijnde, berouw van zijn voorgaande gedrag mag krijgen dog alzoo dartoe nog eenige tijd van noden is om denzelven wegh te krijgen en hij Supplt: bekommert is, dat voorsz: Sijnen Soon inmiddels tot het een off ander ongeluk sal geraken, was hij Supplt. te rade gewerden hem bij dezen te keeren tot UWEd: Groot Agtb: ootmoedelijk versekende dat welgemelte UWEd: groot Achtb: den Supplt: gelieven te authoriseeren om den voorsz: sijnen Soon alhier in 't Leproos Huijs te mogen Confineeren ter tijd en wijle hij Supplt: occasie sal hebben om denzelven naar Oost off Westindien te konnen Senden, wartoe hem Supplt: grote verseeckeringe is gedaan Twelk doende &a en was geteeckent Floris vanden Hespem, B:V:Gelsdorp, Procr.

in margine stont voor appostil
De Camere gesien ende geexamineert hebbende deeze nevenstaande requeste ende geleth op t geene in dezen te letten stonde, authoriseert en qualificeert den Supplt: om Sijnen Soon Jacob vanden Hespel voor Seeckeren korten tijd ten lasten van hem Supplt: in het Leprooshuijs deezer Stad te mogen confineeren tertijd en wijle hij Supplt: om Soo dra doenlijk deszelfs voorsz: Soon Jacob vanden Hespel na Oost off West Indien te Zende. Actum 16 den Maart 1728 was get. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)