Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


18-03-1728 Lucas van Volkom, 70 jaar, gewezen schippersknecht, in het Armhuis


(folio 151vs)

Aan d'Ed.e Groot Agtb: Heeren den Heer Praesiderende Borgemeester ende Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft met schuldige Eerbi(e)digheijt te kennen Lucas van Volcomen, gewesenen Schippersnegt, ende geboren borger binnen dese Stad, oug 70 jaren, dat den Suppliant door meenigvuldige Sieke dagen, die hij sedert den tijd van twee a drie jaren herwaarts heeft gehad tot de uijtterste Armoede is gecomen en alsoo den Supplt. van Sijne Siekte nu wel herstelt sijnde egter, door Swakheijd der Lighaams en hoogen ouderdom niet in staat is Iets meer te Connen gewinnen is den Suppliant genootsaakt geworden Sig bij desen te keeren tot UEd. Groot Agtb. Ootmoediglijk versoekende dat UEd. Groot Agtb: den Suppliant gelieven te doen Alimenteren en was getijkent. Twelk doende etc. Lucas van Volkom, H:V:Wetten Procureur.

in margine stond voor appostil.
De Camere als vorens te disponeren

(folio 152)

ordoneert dat dese Req.te sal werden gestelt in handen vande Heeren vaders en regenten van het Armhuijs binnen dese Stad omme haar Ed. Groot Agtb: te dienen van haar Ed.e Consideratien ende advijs, Actum den 18 Februarij 1728 (en was geteekent)

(Lager Stond)
In gevolge van het bovenstaande appointemente van UEd:e Groot Agtb: soo sijn heere vaders & Regenten sig g(e)informeert hebbende op desen onderrigt dat de Supliant is een getrout man welkers vrouw nog in leven is & terwijl haar Ed.e ordonnantie segt datgeen getrouwde mannen of vrouwen in het voors. huijs sullen moogen werden geadmitteert gelijk mede niemand dan die twee Jaren lang door de diaconie is bedeelt geweest met vier entwintig stuijvers in gelt of broot en sulx in des Suppliants versoek beijde gevallen opsteren soo Souden Heeren vaders en(te) Regente(n) en van advijs sijn, dat den Suppliant tot het voorsz. huijs niet behoort en(te) vervolgens het (ver)soek bij hem gedaan behooren te werden ontdeckt des niet te min referen Sig heeren vaders ter dispositie van uEd. Groot Agtb:. Actum Dord: den 19 febr: 1728.
Ter ordenantie van Heeren vaders en Regenten voorn. (was geteekent) G.A. v. Hogeveen, Rentmr.

Nog lager stond
De Camere gesien hebbende

(folio 152vs)

het vorenstaande berigt en consideratie vande heeren vaders en regenten van het armhuijs deser Stad mitsgaders gesien ende geexamineert hebbende de requeste en eht versoek daar bij gemelt, ende wijders geledt io t'gene in desen te letten stonden accordeert den Suppliant desselffs versoek ende vind dierhalve goedt dat de heren vaders en Regenten van het voorsz. armhuijs den Supt: in het selve Sullen innemen en alimenteren mits dat de diaconij tot subsidie van het voorsz. huijs twee Jaren agter den anderen twintig stuijvers sullen contribueren en dat Nicolaas van der Valk ende sijne huijsvrouw (welke la(a)sten de dogter is van den Suppliant) sig bij desen verbinden ende aannemen Soo als sij reets bij monde hebben gedaan en dienvolgende verstaan werd het selve bij desen alsnog te doen omme de vrouw van den Suppliant ten haren huijse ende tot haren lasten te sullen alimenteren en onderhouden. Actum den 18e Maart 1728 was geeteeken. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)