Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


30-03-1728 Willem van Lijen, zijn vrouw Gijsbertje Kamers in het Leprooshuis


(folio 153)

Aan de Ed. Groot Agtb: Heeren die van den geregten ende Camere Juditieel der Stad Dordregt.
geeft met behoorlijke Eerbiedigheijd te kennen Willem van Lijen mr: kleermaker binnen dese Stad, dat God Almagtigh sijne huijsvrouw Gijsbertje Kamers (tot sijn Supplts. groote droefhijd) Soodanigh heeft gelieven te besoeken van t eennemaal van haar vastant[verstand] te berooven en geheel dol is, dat Sij hem Supplts:Soodanigh heeft aangevallen dat indien hij met forse uijt haar handen niet had ontcomen Sij hem heel soude toegeworgt hebben, dat hij Supplt: ook grootelijks bedugt is dat sij haar handen aan haar selven sal komen te slaan offt ook brant sal stigte ende om welke droevige ongevallen (Soo veel doenlijk is) voort te komen hij Supplt: is te raden geworden hem bij desen te addresseren tot UEd: Grood agtb. ootmoedelijk versoekende dat welgemelte UEd. Groot Agtb: den Supplt: geli(e)ven te qualificeren ende authoriseren omme sijne voorz. huijsvrouw int leproos huijs binnen dese Stad tot sijnen kosten te mogen Confineren ter tijd ende wijle tot dat sij wederom (dat Godt geve) t'eenemaal mog wesen herstelt twelk doende etc: (was get.) Willem van Lijen, B.V. Gelsdorp, procr.

In margine stond vo(o)r aposstuil
de Camere gesien ende Geexamineert

(folio 153vs)

hebbende dese nevenstaande Requeste accordeert den Supplt: sijn versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien denselven omme sijne huijsvrouw Gijsbertje Kamers op sijn Supplts. kosten in het leprooshuijs binne dese Stad bij provisie te Confineren ter tijd en wijle deselve sijne huijsvrouw van haare kranksinnigheijd sal sijn herstelt. Actum den 30e Maart 1728 (was geteekent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)