Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


14-04-1728 Hermanus Kuijpers, predikant te Eindhoven, 2 dochters erfgenamen van De Caasteker


(folio 153vs)

Aande Ed.e Groot Agtb. Heeren van den egregten en Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft Reverentelijk te kennen Hermanus Kuijpers predikant te Eijndhoven dat denselven in sijn eerste huwelijk met Elisabeth de Caasteeker hadde geprocreert twee dogters dat bij Testamente van Juffr. Clausina

(folio 154)

Maria en Katarina de Caasteker gepasseert voor den Notaris Petrus van Son binnen dese voorsz: Stadt in dato den 16 augustus 1707 de Suppliants voorsz: twee dogters onder anderen waren geinstitueert in een vierde van derselver naar te Latene goederen dat de voogden in den voorsz: testamente bij t Leven van de voorn: Clausina en Katarina Zijnde overleden deselve bij acte gepasseert voor den Notaris Willem Pasman mede binnen dese Stad in dato den 4e Julij 1718 tot Executeur en voogt hadden aangestelt Justus de Caasteecker mede Notaris binnen dese Stad; dat naderhant het voorsz: testamenten acte res: door doode van de voorn: Clausina en Katarina is geconfirmeert geworden, dat den Suppliant niet in staat is om de voorsz: zijne twee dogters langer bij sig te houden derhal(v)en reets hadde omgesien om haar eenige negotie bij de hand te doen vatten waer door sij een stuijvertie tot haar bestaen mogten gewinnen ende dat selfs onder eht opsigt van den Suppliant maer alsoo den Suppliant niet en kan de noodige gelden daartoe Souxneren ende dat de voorsz. twee dogters nu gelden van haar selven hebben waarmede zij de negotie zoude konnen beginnen ende dat den voorn: Notaris de Caasteker in zijn voorsz: qualiteijt, wel niet ongenegen scheijnt de revenues van de voorsz:

(folio 154vs)

Erffportie aan den Suppliant ten behoeven van zijne voorsz. twee Dogters over te geven dog dat denselven sulcxs niet kan doen (Soo hij segt) sonder authorisatie daartoe van UEd: Groot Achtb. te hebben, redenen waarom den Suppliant sig keert tot UEd. Gr: achtb. reverentelijk versoeckende appoinctement in margine deses waar bij den voorn: Notaris de Caasteker in qualt: als voogt over des Suppliants voorsz: twee dogters mag worden geauthoriseert omme de reets verschenen ende nog te verschijne recenues van derselver erffportie in den boedel van de Lest overledene Catharina de Caasteker aanden Suppliant ten behoeven van zijn voorsz: twee dogters over te geven ende te Laten volgen. Twelck doende &a. Uijtten naem van den Supplt. (was get.) B.V.Gelsdorp procr.

(In margine stond)
De Camere Committert de heeren Mattheus Onderwater en Mr: Jacob van de Graaff, omme den Notaris Justus de Caesteker in sijn nevenstaande qualiteijt op den onhouden van dese Requesten te hooren, en wijders, te dienen van haar Ed: Consideratie en advijs. Actum den 13 April 1728. was. get. R: Nolthenius.

(Lager Stond)
De Camere gehoort het Rapport van heeren Commissarissen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande request accordeert den Supplt. sijn versoek authoriseerd dienvolgende den Notaris Justus de Caesteker in qualiteijd als voogd over des Suppliants twee dogters in de neevenstaande requeste gemeld omme de reets verscheenen en(de): nog te verschijnen revenues van der selver erffportie in den boedel van de Lest overdelene Catharina de Caasteker aan den Suppliant ten behoeven van Sijn voorsz: twee dogters over te geven ende te Laten volgen, Actum den 14 April 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)