Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-03-1728 wijlen Pieter Helmig, loodgieter, verkoop huis Voorstraat


(folio 155)

Aand'Ed. Camere Juditieel der Stad Dord.rgt.
Geven Reverentelijk te kennen Johanna Klijkluijt wed.e en mede Erffgena(a)m van Pieter Helmig in sijn leven mr: Lootgieter binnen dese Stad, Gerrit Ma(a)rseveen, mr: Chirurgijn als in huwelijk hebbende Pieternella Helmig, en Jan Helmigh, mr. Lootgieter alhier dogter en soonen mitsgaders mede Erffge(na)men van den voorn: Pieter Helmig en laatstelijk nog Govert van Wel en Bastiaan van der Hek, beijde borgers deser Stad als boogden over de minderjarige kinderen mede Erfgenamen van den selven Pieter Helmigh dat sij Supplt.: op den 12 Janu: Laatsleden door den Notaris Pieter van Well, Publijcquelijk hebben doen opvijlen en den 15 daar aanvolgende bij den afslag finalijk versogt aan den voorn: Gerrit Ma(a)rseveen, Een huijs en Erven stande ende gelegen inde Voorstraat aande water sijde ontrent de Botkensstraat tussen den huijse van den voorn: Bastiaan van der Hek en Jan van Heijst, omme en voor een Somma van dertien hondert en vijftig guldens nevens 1/2 stvs. van

(folio 155vs)

Jder gulden tot Rantsoen en alsoo de voorsz: vercoopinge ten regarde vande voorn. minderjarige niet is geschiet als op approbatie van UEd. groot Agtb: Soo sjn de Supplt. haar bij dersen addres Soude aan UEd: Groot Agtb: ootmoedelijk versoekende dat UEd. Groot Agtb: de voorsz. vercoopinge ten opsigte van de voorsz: minderjarige gelieven te approberen. Twelke doende &a: (was geteekent) Johanna Klijkluijt, G. Marseveen, Jan Helmig, G. van Well, B. van der Heck, H. v. Wetten, Procur.

In margi(n)e stond voor appostil.
de Camere als vorens te disponeren consteert de Heeren mr: Govert van Slingeland en Cornelis van der Honert mitsgaders Paulis Gevaarts Schepenen omme het huijs in de nevenstaande Req.te gemelt te inspecteren en haar Ed. consideratien en advijs. Actum den 8 April 1728.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport vande heeren Commissarissen approbeert de vercopinge van

(folio 156)

het huijs ter req.te gemelt ten Requarde vande minderjarige dar bij geintresseert. Actum den 13 Maart 1728.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)