Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-04-1728 Appolonia van de Grient weduwe Pieter Janse Kalis, erfenis kinderen


(folio 156vs)

Aan de Ed.e Groot Agtb: Heeren den Presiderende birgemrs. en Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft oodmoediglijk te kennen Appolnia van de Grient, wed.e van Pieter Janse Kalis borgeresse dezer Stede, wonende onder de Jurisdictie van dese Stad, dat Sij Suppliante ontrent de seven Jaren geleden wed.e geworden sijnde, met twee kijne kinderen is blijven sitten sonder bij nae iets te hebben om van te leven dat sij desniet

(folio 157)

Jegenstaande met haar handen arbeijd tot nu toe gesukkelt, en voor haar en haar twee klijne kinderen ter naewernood de kost gewon(n)en heeft, dat inmiddels derselver kinderen grootvader Jan Jacobse Cales is komen te sterven, waarvan Sij lieden met hun beijden geerft hebben de Somma van vijffhondert en vijftig staande ter weeskamerer deser Stad daar van sijn eenige Jaren den intrest vandien genoten tot 12 a 13 gulde dan gemerkt den Suppliant voorsz. kinderen beginnen groot te werden ende dat sij Supp.te meer dan Jaar en dag Siek is geweest, en nog is, Soo is haar onmogelijk voor haar en voor haar kinderen langer de kost te konnen winnen behalven dat de Supp.te haar voorsz. kinderen voor eert geerne wat schole Soude doen gaan om wat te leeren lesen en schrijven en voorts jder en functie, ofte ambagt te doen leeren om daar door aan de kost te gereken dan gemerkt de Supp.te niet in staat is om de kosten daar toe vereijst te konnen betalen redenen waarom de Supp.te haar aan UEd.e Agtb. is addresserende als oppervoogden van alle weesen binnen dese Stad onderdaniglijk versoekende om de helfte van het voorsz. Capitaal van f 550:0:0: en Sulk de S.a van twee hondert en vijff en 't seventig gl: te mogen ligten en ontfangen, om daar mede haare kinderen te beter te konnen alimenteren en op brengen

(folio 157vs)

en ook om daar voor een winkeltje te konnen opsetten, en op die wijse met haare kinderen te beter aan de kost te konnen komen versoekende mitsdien dat UEd. Groot Agtb: de heeren weesmrs. deser Stad ofte wel derselver administrateur de Bruijn gelieve te qualificeren om de voors. betalinge van 750:0 aan de Supp.ten ten eijnde als voren validelijk te mogen doen. Twelk doende etc. uijt den name van de Suppte. (was get.) A:v:Nievelt, Procureur.

(In Margie stond)
De Camere Commiteerd d'heere Mattheus Onderwater en mr. Jacob van de Graaff, Schepenen omme de naaste bloedvrienden vande kinderen van de Supp.lte in dese op de inhoude deser te hooren en wijders te dienen van haar Ed. Consideratie en advijs. Actum den 21: April 1728 was geteekent. R: Nolthenius.

(lager stond)
de Camere gehoord het rappord van heeren

(folio 158)

Commissarissen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende nevens staande Request Consenteerd en bewilligt dat de Supplte. vande Erfenis van haar kinders grootvader Jan Jacobse Kalis staande ter weescamere deser Stad breder ten Requeste gemelt mag ligten en ontfangen een Somma van Een hondert en vijftig gulden ten gine als hier nevens gemeld, authoriseert en qualificeert vervolgens de heren weesmeesteren deser Stad offte welk derselven administrateur d'Hr: de Bruijn omme de voors. betalinge van Een hondert en vijftig gulden validelijk aan de Sppten: te mogen doen. Actum den 27 April 1728 (was getekent) R: Nolltenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)