Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


06-02-1727 Cornelis Vereijk, insolvent


(folio 16vs)

Aan de Ed: Gr: Agtb: Heeren de Heeren Praesiderende Borgermr. ende Regeerders der Stad Dordt:

Geeft Reevrentelijk te kennen Cornelis Vereijk, woonende binnen deeze Stad, dat hij Supplt: het Ongeluk hebebnde van Insolvent te werden, op den 11en Januarij 1727 met zijne Crediteuren ten overstaan van

(folio 17)

Heeren Commiss(ariss)en vande Desolate Boedels binnen deeze Stad, hadde geaccordeert voor 22 pCt:, te betalen in drie termijnen dat hij Supplt: voor de Voldoeninge van dat Accord, ten genoegen van Sijne Crediteuren hadde gestelt Sufficante Cautie, breeder blijkende uijt den Verbale ofte Accorde en alzoo des Supplts: Goederen metter daat Sijn ontslagen, en gestelt in voorige vrijheijt Soo vind den Supplt: Egter op dat daar van tren allen tijde Zoude Connen Consteeren Sig genootsaakt te keeren tot UEd: Gr: Agtb: Oodnoedelijk Versoekende Appoinctement daar bij den Supplt: werde gerehabiliteert en uijt kragte van het 16e: Art: vande Ord:e op de Desolate Boedels binnen deeze Stadt gestelt in Voorige Vrijheijt om te moogen handelen, Ontfangen en uijtgeeven invoegen als voor dato aan Zijn insolventie
Onderstont T welk doende &a: uijt den naam van(de) Supplt: was geteeckent Andries Cant, Procr:

In Margine Stont.
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den neevenstaande Requeste Accordeert den Supplt: Sijn versoek Rehabiliteert dienvolgende denzelven ten dien Effecte dat denzelven Sal moogen handelen Ontfangen en Uijtgeven als voor dato van Sijn insolventie

(folio 17vs)

des sal deeze niet preaejudiceeren de gemaakte Accorde voor Soo veel de o(ver)gifte van Sijne Goederen daar bij gedaan aangaat.
Actum den 6 Februarij 1727 was get. J:V:Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)