Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-04-1728 wijlen mr. Hugo Repelaar, verkoop twee huizen Wijnstraat


(folio 158)

Aande Ed.e Agtb. heeren vanden egregten ende kamere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft met behoorlijk eerbiedigheijd te kennen de meerderjarige en voogdesse over de minderjarige kinderen en Erfgenamen van wijlen d: heer en mr: Hugo Repelaar in Sijn

(folio 158vs)

leven borgermr. deser Stad dat Sij Suppklten. Publijcquelijk hebben doen opveijlen twee huijsen en Erve staande ende gelegen benevens malcanderen inde Wijnstraad binnen dese Stad het huijs vand'heer en mr. Johan van der Burg heere van Naeltwijk en Sliedregt mitsgaders inden Oudraad deser Stad aand'eene ende het huijs vande wed.e van As aand'andere Sijde, dat de voorsz. 2 huijsen bij de veijlinge hebben mogen gelden de Somma van vijf duijsent ses hondert guldens dat op de finale vercoopinge de voors. huijsen wederom sijn ogpehangen ende afgeslagen ende dewijle deselve int afslaan, niet wierden gemeij(n)d is op alle voorgelesene conditien daar van Cooper gebleven Adriaan Papgaaij, borger deser Stad voor hem off die geene die hij bij het doen vande opdragt soude nomineren voor de Somma van vijf duisjent ses hondert guldens waar voor deselve bij hem waren ingeset volgens conditie van vercoopinge, ten dese annex ende alsoo dese vercooping, niet anders is geschiet int requarde vande minderjarige als op approbatie van UEd.e Groot Agtb: Soo keren des Supplianten haer tot uEd. dat welgem. UEd.e Groot Agtb: de vercoopinge van de voors. twee huijsen te approberen en daar van

(folio 159)

te (ver)leenen appointement in margine deses. Twelk doende etc: Uijttename van de Supp.ten was getekent B.v.Gelsdorp procureur.

(In margine stond)
De Camere alsvoren te disponeren Committeerd de heeren van Slingeland, Honert en Gevaarts, Schepenen de huijse inde nevenstaande Requeste gemelte te Inspecteren, en haar Ed. Groot Agtb. te dienen van haar Ed.e Consideratie en advijs. Actum den 22 Aprul 1728.

(Lager Stond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commiss.en mitsgaders geleth op het versoek in dese req.te gedaan accordeert de Supp.ten haar versoek approbeert de vercoopinge van de hijse in deselve req.te gemelt ten requarde vande minderjarige daar bij geintresseert. Actum den 27e April 1728.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)