Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-04-1728 Adriana Romers weduwe van Christoffel van der Heijde, verkoop 2 huizen


(folio 159vs)

Aan de Ed.e Groot Agtb. Heeren den Presiderende Borgemeester ende die van den geregte der Stad Dordregt.
Geven met schuldige Eerbi(e)dige Reverentie te kennen Adriana Romers wed.e van Christoffel van der Heijde en Pieter Vernimmen, Coopman in garens beijde wonende binnen dese Stad dat den voorn. Christoffel van der Heijden met de Supplte. Adriana Romers hebbende gemaakt een mutueel testament gepasseert voor den Notaris Bartholomeus van der Star en seekere getuijgen binnen deser Stede residerende indato den 27 Januarij deses Jaars 1728 waar bij den voorsz. Cristoffel vander Heijden onder andere tot sijne eenige Erffgenamen in alle sijne naar te latenen goederen Institueert de twee kinderen van sijne overlede dogter Hester van der Heijden aan haar verwekt door d'Chevalier Jegenwoordig Predicant tot Aelstmeer, en sijne huijsvrouw voorn: Adriana Romers, Stellende wijders den Testateur tot voog(d) over sine twee voorb: dogters kinderen en meerderjarige Erfgenamen Pieter Vernimmen Supplt. in desen dat den voorn: Schristoffel van der Heijden op den 30 Maart lestleden deser werelt overleden Sijnde sulx het voors. testament aan sijne Land metter dood heeft geconfirmeerd dat den Supp.lt Pieter

(folio 160)

Vernimmen Sig eenige weeken heeft bevonden in Vlaanderen, en Braband, en nu ontrent de drie off vier dagen geleden thuijs gekomen sijnde aan hem is bekend gemaakt dat den voors: van der Heijden hem tot voogt over de voorsz: minderjarige Erffgenamen hadde aangestelt dat den Supplt. dat horende immediaat refuserende die voogd aan te nemen, bij welk refuijs hij ook voor alsnog verklaarde te blijven persisteren om redenend en selven bedugt is, dat den boedel van den voorn. Christoffel van der Hijden, en die vande Supplte. Adriana Romers dewelke sij lieden te samen in het gemeen hebben beseten gehad, mogelijk wel met meer schulden sullen sijn belast, als de goederen van dien, bij vercoopinge Renderen Sullen ten ware dat seekere twee huijsen waar van het eene staande is ontrent de Munt en het andere op de Verkemarkt alhier, bij Publijcque veijling meer quamen te gelden als de Speciale verbande die daar op staan, met nog eenige verlopene verpondingen en andere stads lasten dar op verschenen t welke nogtans door de Jegenwoordige Slegte tijden Seer onseeker is sulx de Suppl.ten niet in Staad sijn omme een overslag wegens den voors. boedel ietwes ten maken, off om den selven te adieren ofte repudieren dat de selve ook niet gesint sijn in den voors. boedel ietwes

(folio 160vs)

te doen of verrigten, waar door de Supplianten Schier of morgen Soude konnen gesegt werden acten heriditair geple(e)gt te hebben daar Jegen expresselijk protesterende bij desen dat de Supplianten ook niet bevoegt sijn de voors. huijsen Sonder Speciale authorisatie en decreet van UEd. Groot Agtb. te verkopen en mits welken Soo keeren de Supplianten haar tot UEd. groot Agtb. reverentelijk versoekende appointement, waar bij de Suppliante werden geauthoriseert en gequalificeert omme voor af de dootschulden vanden voors. bo(e)del te betalen en waar bij wijders de Supplian(an)ten (om deminste kosten) werden geauthoriseert de vaste en andere goederen van den voorn: Christoffel van der hijden en Adr(i)ana Romers te vercopen om te gelde maken de Cooppenningen van dien te ontfangen en aan de Coopers vande twee Huijsen inden voors. boedel bevonden wettig en behoorlijke Transport na Costuijme locael te doen omme alsdan en nabevindinge van den Staet des voors. boedels densel. boedel te adrieren ofte repudieeren dit doende &a (was geteekent) Adriana Romers, Pieter Vernimmen., P: Venlo, Procr.

(in margine stond)
De Camere committeerd de heeren

(folio 161)

Mattheus Onderwater en mr: Jacobus vande Graaff, Schepenen omme het versoek in dese gedaan doen nader te examineren en te dienen van haar Ed. Consideratie en advijs Actum den 20 April 1728 was geteekent. R. Nolthenius.(onderstond)
De Camere gehoort het rappord van Heeren Commissarissen mitsgaders gesien en geexamineerd hebbende de nevenstaande Request accordeert de Supp.ten haar versoek authoriseert en authoriseert en (qualificeert) deselve omme de door schulde hiernevens gemeld te betaalen, alsmede omme de vaste en andere goederen van Christoffel vander Hijden en Adriana Romers te verkopen en en te gelden te maken de koop(p)enningen vandien te otnfangen, en aan de Coopers van de twee huisjen hiernevens gemelt wettig en behoorlijk transport na Costume Locaal te doen; des dat de Supplt: gehouden blijven vande gedaane vercooping en provenu van dien aan mijn ed. heere van den geregte te geven behoorlijke Communicatie en opening mitsgaders des vereijst werdende ten overstaan van

(folio 161vs)

haar Ed.e Groot agtb: off heeren Commissarisen vanden te doen Rekening bewijs en Reliqua van derselver verrigting, blivjende inmiddels de looppenninge vande questen, berijts ontfangen vande selve natuer als die op dato deses sijn. Actum den uts April was geteekent Roeland Nolthenius vics.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)