Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


08-04-1728 Pieter Pergens, glazenmaker, desolate boedel


(folio 161vs)

Aan de Ed: Groot agtbare Heeren van den Geregte deser Stad Dordregt.
Geeft reverentelijk te kennen, Pieter Pergens, winkelier en glasemaker binnen dese Stad, dat den Suppts. uis een Eerlijk en geschikt borger, ende sig altijd sodanig heeft gecomporeerd dat er, om beroemt gesegt, niemand op sijn gedrag ietwes onbehoorlijk kan berispen, ende in alles maintien van zijn huijshoudinge neerstig is geweest, in het waarnmen van zijn beroep, dogh dat de swaare

(folio 162)

Last van zijne famielie, gestaande in een vrouw en ses kinderen, als mede de neringloosheijd der tijden den Supptl: hebben gesteld buijten staat van Sijn Creditairen te konnen voldoen dat bij aldien den Suppt: van derselve sijne Crediteuren guqam te werden overvallen dat hij met sijne familie onvermijdelijk tot den Armen Soude geraken het welk den Suppt. geerne sag voorgekomen ende daarom liever een fortabel accord met sijne Crediteuren is't doenlijk, voor heeren Commissarissen van desolate Boedels soude tragten integaan, dat sij Suppt. dierhalven hadde een overslag gemaakt van sijne geringe huijsraad, winkelwaren en uijtstaande schulden, ende na een nauwkeurige Calculatie hadde bevonden ende om het in den eersten te Zeggen niet meer aan sijne Crediteuren Soude konnen geven als

(folio 162vs)

Jegens twintig percento van haar geheel agter wesen te betalen in termijnen mits welken den Suppt. Sig keert tot uEd. groot agtb: Reverentelijk versoekende dat desselffs crediteurebn Soo binnen als buijten dese Stad werden beschreven en gedagvaard respectieve t eene sekere bequamen dag te Compareeren voor heeren Commissarissen van de desolate boedels binnen dese Stad omme met sijne Crediteuren een accord te konnen aangaan ende bij punte van dien dat als dan in desselfs Boedels mag werden aangesteld een Curateur omme sijne goederen adapus jus hebentium te beneficeeren en te gelden te maken, daar toe onder het welbehagen van Ed. Groot Agtb. voor s Laande den nots. Jacob Beudt, welk doende etc. was geteekent Pieter Pergens.

(in margine stond)
de Camere accordeert den Suppt.

(folio 163)

sijn versoek ten eijnde desselffs Crediteuren Soo buijten en als binnen dese Stad werden beschreven en gedagvaart respective t eenen sekeren bequamen daage te Compareeren voor de heeren mrs. Jacob van de Graaff, Cornelis van den Honert en Balthazar Repelaar, Scheepenen en Commissarissen van desolate boedels binnen dese ten fine als in het nevenstaande versoek Actum 8: April 1728 (was geteekent) R: Nolthenius.

(Onderstond)
Schepenen Commissarissen Leggen den dag ten fine voors. tegens dijnsdag den 20: deser maand April 1728 des namiddag ten twee uuren op het Raathuijs deser Stad. Actum uts. (was geteekent) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)