Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-05-1728 Cornelis Schipper, wonende te Prinseland, erfenis 6-jarige dochter Johanna


(folio 163vs)

Aan d'Ed:e Groot Agtb: Heeren den Praesiderende Burgermr. die vande Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Cornelis Schipper, brouwer en koorncooper wonende in Princelant in huwelijk gehad hebbende Jacomina Provisie, naergelaten dogter van wijlen Jannichje van der Burgh, dat den Supplt. aen de voors. sijne overlede huijsvrouw heeft verweckt een kind, met name Johanna Schippers, nog in levenden lijve sijnde, out ses jaren welk voorsz: kind vermots het voor overlijden van desselfs gemelte moeder Jacomina Provisie, bij represenratie, voor de helft in een geregt derde part van een Somme van tienduijsent guldens is geregtigt geworden per legaat, door wijle Juffr.en Adriana en Elisabeth Boogaart, binnen dese Stad overleden gemaakt, volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den nots: Albertus van Nievelt en seeckere getuijgen binnen dese Stad, residerende in dato den 5: feb: 1717 volgens Extract daer van ten desen annex te sien bedragende des Supplts. voors. kintsportie in het selve Legaat, affgetrocken het regt vavn epue &a: de Somma van f 1583-6-4 dat den Supplt: (onder ootmoedige correctie) naer regten enr eden niet gehouden off verpligt is, het voorsz: sijn kind langer te alimenteren en op te voeden uijt sijn Compts. eijge goederen, naedemaal het selve kint alsvore gemelt, nu al inde en van ter seijde selfs goederen sijn aenbestorven, waer uijt het kan gealimenteert en opgebragt werden, dat voorts den Supplt. tot voortsettinge en vermeerdering van sijne Brouwerije en negotie van granen ook seer geerne soude hebben en Emploijeren het

(folio 164)

het Capitaal van sijn voorsz. kinds aenbestorve portie in het voorsz: Legaat ter Somme van f 1583:6:4, Sullende tot securitijt van dien niet alleen ten prothocolle van Princelant onder het transport vande Brouwerij op sijnen name staende doen noteren, dat deselve brouwerije daer voore Legaal verbinden sal sijn en blijven ter tijt en wijle aen het voorsz: sijn Supplts. kint sal sijn voldaen en betaalt devoorsz: f 1583:6:4 sijnde selve Brouwerije bij he Supplt: in den Jare 1721 aengekogt voor de Somma van f 3000, dewelke sedert merkelijk verbetert is, en welke Brouwerije in Cas bij ongeluk (dat God gelieve te verhoeden) al quame aff te branden het bloote Erff nog wel f 500 gl: weerdig Soude zijn, volgens brieve van voorschrijvens van 't Gerecht van Princelant te sien, behalven dat den Supplt. buijten voorn: Brouwerije nog andere goederen is hebbende die almede voor de te ontfange gelden van sijn voorsz: kint Legaal verbonden sijn, dat daer en boven sijn Suppt.s zwager en oom van desselfs voors: kint met name Emericus Provisie schepe tot Princelant voorsz: den welke uijt het voorsz. Legaat gelijke f 1583:6:4 heeft getrocken, en bij overlijden van des Suppliants gemelte kint (indien het selve binnen den tijt van te komen testeren quam te overlijden eenig Erffgenaam ab intestato soude moeten sijn) niet alleen in dit tweeledig versoek van(de): Supplt: is consenterende (voor sooveel hem aengaat) maer daer en boven met de onderteekeningh van dese verklaerde te vreden te sijn, ten behoeve van den Supplt., en tot securitijt van des Suppts. voorsz: kinds erffportie ofte gedeelte in het voorsz: Legaat, bedragende alsvore f 1583:6:4, Sig te Stellen als borge en principaal Schuldenaer ten sulken Effecte dat indien des Suplts. kind gecomen sal sijn tot mondigen

(folio 164vs)

dagen off hulijkse state) het voorsz. kint desselfs voorsz. erffportie ter Somme van f 1583:6:4 sal komen bekomen redenen waerom den Supplt. hem aen UEd: Groot Agtb: is addresserende, onderdaniglijck versoekende dat aen hem Supplts. mogte worden geaccordeert, eerstelijk om gedurende de minderjarigheijt van sijn voorsz: kint tot beter Edidatie van 't selve te mogen trecken en genieten de jaerlijkxe intressen ofte revenues van 't voorsz: legaat ter Somma van f 1583:6:4 als mede 't selve Capl: van f 1583:6:4, uijt hande vande Executeurs vanden testamente vande voorsz: Juffrs. Boogaert, en boogden over de minderjarige in desselfs boedel geregtigt te ontfangen, om in sijne brouwerije en negotie Exploijeren gedurende deselve minderjarigheijt van het voorsz: sijn kint, en vervolgens de voorsz: Executeurs en voogden met name Arnolt van Wessem, Jan van Breda, en Joris van den Bergh, tot het voldoen en betalen vande selve gelden aenden voorsz: Supplt. onder verbant en affectatie van sijne voorsz: Brouwerije en voorts sijn persoon en goederen en onder borgtogt van sijn Suppts. voorsz: (z)wager Emmericus Provisie te authoriseren en qualificeren twelk doende &a: (was get) Cornelis Schippers, Emmericus Provisie, en A:V:Nievelt, Procr.

(in margine stont voor appostil)
D'Camere alvorens te disponeren Committeert de heren Adriaen Braat en Mr. Pompejus Berk, Schepenen deser Stad, omme

(folio 165)

de nevenstaende req.te te Examineren en Haer Ed:e Groot agtb: te dienen van haer Ed:e Consideratien ende advijs, Actum den 16e: Maart 1728 (was get:) P: Eelbo.

(Onderstond)
De Camere gehoort hebbende het rapport van de heeren Commissarissen mitsgaders gesien ende geexamineert hebbende desen nevenstaande reqte. ontseijt den Supplt. sijn versoek en verclaart datter in dese niet kan werden getreden. Actum den 4e: Meij 1728 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)