Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


11-05-1728 Cornelis vande Merwe, getrouwd met Johanna Pels, desolate boedel


(folio 165vs)

Aen d'Ed: Groot Agtb: Heeren den Heer Presiderende Burgermeester en Regeeders der Stadt Dordregt.
Geeft reverentelijk te kennen, Cornelis vande Merwe, borger en Inwoonder binnen dese Stadt, dat hij Suppliant door quaed gedrag van Sijn huijsvrouw Johanna Pels, is geraekt in verscheijde Soo gehijpothequeerde als andere Schulden, waer tegens den Supplt. nog wel is hebbende, een huijs, en packhuijs, met eenig Vaetwerk,

(folio 166)

en andere Goederen, waer van bij vercoopinge op verre na Soo veel niet Soude cunnen comen, als de voorsz: Schulden comen te bedraegen, En Dewijle hij Suppliant door eenige van sijne Crediteuren bedreijgt wert, dat sij hem Supplt. om haer lieder agterwesen Sullen doen dagvaerden, gelijk reets op desen dagh al is geschiet, waer uijt niet anders te wagten is, als Excessive Costen, en een totaele Ruine van sijnen Boedel, tot marckelijcke prejuditie, en nadeel van sijnen gesaementlijcke Crediteuren, Redenen Waeromme waeromme den Supplt. Sig genootsaekt heeft gevonden, Sig te addresseren, aen UEd: groot Agtb: onderdaniglijk (ver)soekende dat UEd: Groot agtb: Jemand tot Curateur in Sijnen Boedel gelieven aen te Stellen, omme alle sijne vaste effecten, en andere goederen die nog in wesen sijn, ende dewelke den Supplt. in alle opregtigheijdt genegen is of te geven, ad opus Jus habentium, te doen vercoopen, ende te benificeren daer toe met goetvinden van UEd: Groot Agtb: voorslaende den Notaris en Procureur Huijbert van Wetten, Twelk doende &a (was geteeckent) Cornelis vande Merwe, H:V:Wetten 1728 Procureur.

(In Margine Stont voor Appostil)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaende Requeste accordeert den Supplt. zijn versoek stellen mitsdien aen tot Curateurs den Procureur Huijbert van Wetten en Clercq Ewout Bosvelt omme de goederen vanden Supplt. ad opus Jus habentium te beneificeren ende de Penningen daer van provenierende na gedaen Reckening over te brengen ende Consignatie deser Stadt dog op een salaris ende voorts in alles hen Regulerende na d'ordonnandite op de Desolate boedels binnen deese Stadt geemaneert. Actum Dordt. den elffden meij 1728 (was geteeckent) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)