Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-05-1728 Neeltie Spits, trouwde met Andries van den Bosch (in Oost Indie), in het leprooshuis


(folio 166vs)

Aen d'Ed. Groot achtb. Heeren den Presideerende Borgemeester mitsgaders die van den Gerechten en de Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven reverentlijk te kennen Maria Spits huijsvr. van Nicolaes Hoevenaar Ende Pieternella Francken huijsvr: van Willem Rosmeijer woonende binnen dese Stadt dat Sij Suplianten als eenige susters d'eerste van heelen ende tweede van halven bedde van Neeltie Spits huijsvrouw van Andries van den Bosch althans nog in Oostindien, off op sijn retour na desen landen genootsaakt sijn geweest, omtrent een halff Jaar geleden, deselve haere Suster Neeltie Spits, ter sake van haer quaat Comportement of qualificatie van UWEd: Groot achtb: bij provisie te doen Confineeren in t Leprooshuijs binnen dese Stad ter tijdt ende wijlen haer voorn: man die Soo de Supplten. als doen

(folio 167)

wierden berigt op sijn retour stont Soude wesen gerepatrieert Conform de req.te en daar op gevolgde appoinctemente ten desen annex ende aangesien den selven Andries van den Bosch tot nog toe niet is komen op dagen en het onseker is wanneer dat sal komen voor 't vallen en dat de Suppl.ten buijten Staet sijn om de kosten van 't voorsz. Confinement langer te konnen Supporteeren waar bij nog komt dat deselve Neeltie Spits geduurende haer voorsz: Confinement een Ordentelijk gedrag heeft gehouden en hope geeft en belofften doet van in 't vervolg daar in te Sulle blijven Continueeren Soo vinden de Supplianten Sig weederom genootsaakt haar te keeren tot UW Ed: Groot achtb: met voorige reverentie versoeende appointement waar bij de Suppl.e mogen werden gequalificeert om deselve haere Suster wederom Uijt haer voorsz. Confinement te doen ontslaen Twelk doende &a. (was get.) dit + merk is gestelt bij Maria Spits, dit + merk is gestelt bij Pieternella Franken, P. Venlo, Procur.

(Lager Stond)
Ik ondergesz. Neeltie Scharling wed. van

(folio 167vs)

Jacobus vanden Bosch als Schoonmoeder van de voorn: Neeltie Spits Consentere (voor Soo veel desnoots) int boovenstaande versoek en belove deselve Neeltie Spits ter mijnen huijse te sullen versorgen haer noogdigh onderhoud van kost drank &a ten tijd in wijlen haer man sal wesen gerepatrieert. Actum Dordrecht den 26 Meij 1728 dit + merk is gestelt bij Neeltie Scharling wed.e van Jacobus van den Bosch.

(In margine stond)
De Camere alvorens disponeren Committeert d'heeren mrs. Govert van Slingelandt vrijr. van Slingelandt, Cornelis van Honert en Paulus Gevaerts omme de Supplt. op den inhouden van de nevenstaande req.te nader te hooren en wijders te dienen van haar Ed. Consideratie en advijs. Actum den 8 April 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Lager Stond.
De Camere gehoort het rapport van

(folio 168)

heeren Commiss.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande req.te accordeert de Suppl.ten haar versoek qualificeert mitsdien deselve omme haare Suster Neeltie Spits in de neevenstaande requeste gemeld wederom Uijt haar Confinemente te doen ontslaan des blijvende Neeltie Scharling wed: van Jacobus van de Bosch als schoonmoeder van de voorn. Neeltie Spits Conform haar aanbieding voor heren Commiss.en bij deselve mondeling en daar na Schriftelijk gedaan gehouden en geobligeert deselve haare schoondogter ten haaren huijse te versorgen haar noodig onderhout van kost drank als anders ten tijd en wijlen haar man sal wezen gerepatrieert. Actum den 27 meij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)