Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


01-06-1728 twee dochters Gillis van Helmondt wedn. van Johanna Taaij, brieven van voorschrijvens


(folio 168vs)

Aande Ed: Groot Achtb. Heeren der heere Praesideerende Borgermr. en Regeeders der Stad Dordrecht.
Geven met alle behoorlijcke Eerbiedigheijt te kenne Margaretha van Helmondt, out twee en twintig Jaeren, en elff maanden. Ende Agnetha van Helmont, out twintigh jaeren en Elff maanden Soo als bij het nevensgaende Extract comt te blijken, beijde dogters van Gillis van Helmondt haer Lieden Vader, en wijlen Johanna Taaij derselver moeder, beijde woonagtig binnen dese Stad dat Sij Supplianten als nu gecomen sijnde, tot de voorn: jaeren, sig gaerne Soude stabileeren in alsulken beroep, neering offte handeling als ieder van hen tot haere eerlijke mainctenue, en bestaen, oordeelen sal haer best, nut ende voordeeligst te wesen, maar daertoe, ende 't geene tot Supplement van aher lieden Supplt.en ouderdom nog deficeert, alvorens vanden Souvereijn deser landen noodig hebbende Veniam AEtatis sonder 't welke Sij Suppl.ten met niemant eenige handeling, ofte Coopmanschap connen doen daer omme de Supp.ten te raden gewerden sijn haer lieden door desen te keeren tot uEd:e Groot agtb: ootmoedig versoekende dat UEd:e Groot Agtb: aende Supplte. ten dien eijnde gelieve te verleenen, brieven van voorschrijvens in ordinaria forma, in welk versoek den ondergeteijkende Gillis van Helmont als vader, en voogd over sijne voorn: dogters de Supplten. in desen (voor Soo veel hen aen

(folio 169)

gaat) in Consideratie van het goet, en betaamelijk gedragh vande selve sijne dogters en dat sulx tot haerlieden meeste intsett gedaen wert, gaar(n)e wil Consenteeren hem niet te min refereerende aende wijse dispositie van UEd:e Groot Agtb: 't welk doende &a (was get.) Margareta van Helmont, Agneta van Helmond, Gillis van Helmont en B:V:Gelsdorp Procr.

(In amrgine stond voor apppstil)
De Camere fia(n)t favorable brieven van voor schrijvens. Actum pmo. Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)