Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-05-1728 Isaacq van Hoesen, predikant te Simonshaven


(folio 169)

Aan de Ed.e Groot Agtb: Heeren inden Geregt en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Isaacq van Hoesen, Predicant te Simonshaven, dat denselven nomine uxoris is de grootste geintresseerde in drie distincte obligatien ten laste van Holland en Westvrieslant ten Comptoire deser Stad, dewelke inde minderjarigheijt van sijn Suppliants vrouw ter quader trouwe sijn gealimineert dat Johan van de Putte in sijn prive en Anthonij Balen, nomine uxoris Seggen mede geregtigt te wesen tot de voorsz: drie obligatien, dog voor eene mindere portie als den Supplt. dat den voorn: Johan van de Putte en Anthonij Balen bij appoinctement vande voorsz: Camere in dato den 22en Maart 1728 wel sijn gequalificieert gewerden omme het intrest vande minderjarigeg kinderen van Maria Maas verwekt aen Arnoldus van den Sande (sijnde nu de huijsvrouw van de Supplt mitsgrs. Arnoldus van den Sande de jonge) in opsigte vanden boedel van Anna

(folio 169vs)

Pisset in haer leven wed:e van Abraham Maas waer te nemen ende wijders te dien als breder bij den voorsz. appoinctemente is te sien, dat deselve Johan van de Putte en Anthonij Balen in kragte van dien appoinctemente ook wel hadden versogt en vande heeren gecommitteerde Raaden van Holland geobtineert appoinctement in dato den 10: Meij 1718 omme de voorsz: drie obligatien te nemen in arrest, dat vervolgens ook twee vande selve ten comptoire vande Heer hrm. Ontfanger Stoop waeren aengehouden,d ewelke aldaer als nog sijn, Sonder dat daer over en over den eijgendom derselver eenige procedures hebben konnen gehouden, ende alsoo het eens teijt werd dat de geintresseerdens jouisseren van het Effect van haere obligatien ende dat deselve nu alle sijnde meerderjarig de qualt: vande voorn: Johan vand. Putte en Anthonij Balen als voogden komt te Cesseren dat ook in opsigte vande Staad van der selven persoonen de nature dier sake wel eenige verandering is subject geworden, dat ook den Suppt. als nom: uxoris de grootste geintresseerde inde voorsz: drie obligatien ook het minste regt heeft tot eht navolgende versoek, Soo keert den Suppt: hem tot UEd: Groot Agtb: reverentelijk versoekende appoinctement, waer bij den Supplt. werde geauthoriseert gequalificeert omme inde plaats van Johan vande Putte en Antonij Balen, waer te nemen het Regt vande respective geintresseerdens in drie obligatien jder van een duijsent guldens Capl. ten lasten van Holland en Westvriesland ten Comptoire deser Stad op toonder deses, alle in do: den 6e: Meij 1705 d; eene fol: 698 verso B

(folio 170)

no: 5191, de andere fol: 699B no: 5197 ende de derde op fol: 599C no: 5186, voort om(me) deselve voor Rek: vande geintresseerens te reclameren, ende selve bekomen hebbende met deselve te verdeelen off vercopen ten meeste nutte en dienst vande selve ende uijt het provenue jder sijn aendeel off regt in deselve overtegeven en te laten volgen 't welk diende â (onderstond) uijtte naam van den Supplt: (was get.) B:V:Gelsdorp Procr.

(in margine stond voor Appostil)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de heeren mrs. Jacob vande Graaff, en Paulus Gevaerts omme partijen geinttesseert te hooren en vereenige is het doenlijk Soo niet te doen rapport. Actum den 4en Meij 1728 (was getekent) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)