Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


12-02-1727 Clara van Melisdijk weduwe van Lucas Bilderbeeck


(folio 17vs)

Aan de Ed: Groot agtb: Heeren vanden Geregte ende Camere Judiceel der Stad Dordt:

Geeft met behoorlijcke Eerbiedigheijt te kennen Clara van Melisdijk Wed:e van Lucas Bilderbeeck in Sijn Leven Coopman binnen dese Stadt dat den voorsz: Lucas Bilderbeeck bij Sijn eerste huijsvrouw Maria Obbens hadde verweckt een Dogter genaamt Anna Elisabeth Bilderbeeck, dat de voorsz. Anna Elisabeth Bilderbeeck is komen te trouwen met Dom: Egbert Jansonius in Sijn Leven rpedicant tot Helvoet Sluijs dat de voorsz. Anna Elisabeth Bilderbeeck deser Weerelt was komen te overlijden Sonder kint off kinderen naartelaaten haren man Egbert Jansonius tot haaren Eenigen ende Universelen Erffgenaam hadde geinstitueert dat den voorsz: Egbert Janzonius eenige tijd naar zijne voorsz. huijsvrouw mede deser Werelt is komen te overlijden dat de voorsz. Anna Elisabeth Bilderbeeck in haar

(folio 18)

Leeven nog niet ten Vollen Soo van Moeders bewijs als haar Vaders Erffenisse was Voldaan Sulcx, tusschen de meerderjaerige en voogden over de minderjaerige Erfggenamen van den voorsz: Dom: Egbert Janzonius ende de Supplianten eenig different was ontstaen Ende omme verwijderinge van vruntschap en proces voor tekomen was de Suppl.te door Intercessie van goede vrienden te raaden gewerden als Wed.e van den voorsz. Lucas Bilderbeeck en als Moeder en voogdesse van haere minderjaerige kinderen met de Heeren Johan Janzonius predicant tot Moordregt ende Benjamijn Konijn, Coopman tot Rotterdam als aaegstelde voogden over Juffrouwen Johanna en Isabella Jansonius ende nog den voorsz: Binjamijn Conijn als in huwelijk hebbende Juffrouw Magdalena Jansonius Erffgenamen van den voorn. Dom: Egbert Janzonius over haere differenten te accorderen volgens Contract gepasseert voor den Notaris Bartholomeus van Gelsdorp ende Seeckere getuijgen binnen dese Stad in dato den 25en Octob.r 1726 ten desen Annex t is nu Sulcx dat de Suppl. te vermeenden dat haer mans Boedel Seer Suffusant was en Sulcx dat Contract ten Vollen Soude hebben komen presteren en narcomen, dog dat de Suppl.t e tot haare groote droeffheijt naar verdere Examinatie van haeren boedel heeft bevonden dat Sij in geen Staat was omme hare Crediteuren haar agterwesen te volle te konnen voldoen, Sulcx Sij genootsaackt is gewerden haar te adresseren an uEd: Groot Agtb: met versoek dat

(folio 18vs)

dat haere Crediteuren voor heeren Commissarissen van de desolate boedels mogten geconvoceert werden ten fine van accoord, dat de Suppl.te naer volle opening van haeren boedel voor heeren Commissarissen Aan haare Crediteuren gegeven hebbende met deselve was geaccordeert dat Sij Suppl.te aan hare Crediteuren tot volle extinitie van haere pretense Soude voldoen eden betalen ses en Vijftig percent volgens verbaal voor heeren Commissarissen gesloten in dato den 12 Decemb: 1726 mede tend esen Annex dat dewijse de Suppl.te moeijlijkheijt ontmoet, van de Coopers van haere portien huijsen te Amsterdam, ter Zake deselve alvorens het Transport van dien te Ontfangen begeven Approbatie van uEd: Groot Aghtb: op het voorsz: accord bij de Suppl.te ende voorsz: Johan Janzonius en Benjamijn Konijn int regarde van de minderjaerige, alsmede op het (voor)z: verbaal tussen haar en hare Crediteuren ende dat Sij vervolgens ook bij UEd: Gr: Achtb: Soude moeten gerehabileert, weshalven was de Suppl.t haar keerende tot uEd: groot Achtb: met voorige reverentie versoekende dat welgemelte UEd: Groot Aghtb. het Contract tusschen haar Suppliante ende de voorsz: Johan Janzonius en Benjamin Konijn in dato den 25e octob. 1726 aangegaan voor Soo veel de minderjaerigen aangaat als mede het verbaal tusschen de Suppl. te ende haare Crediteuren voor heeren Commissarissen van de desolate boedels gesloten in dato den 12 Decemb. 1726

(folio 19)

geheven te approberen mitsgaders de Suppl. te te rehabileren en Stellen in State als de deselve voor dato van der Selver Insolventie is geweest en mitsdien bij een jeder voor Soodanige Sal moeten werden erkent Soo in het koopen, verkoopen, Transporteren alles in der beste forme Ende daer van verleenen Acte in marine deser
TWelck doende etc.a
uijtte naem van de Supp.lte B:V:Gelsdorp procur.

(In Margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste Accordeert de Supp.lte haar versoek, approbert dienvolgende den Contracte tussen de Suppliante en Johan Janzonius en Benjamin Conijn in haare qteijt voor Soo veel de minderjaerige aangaat in dato den 24 Octob: 1726 alsmede het verbaal tussen de Supplianten en haare Crediteuren voor Heeren Commissarissen van de desolate gesloten in dato den 12 december 1726 rehabolitert verders de Supp.lte en stelt deselve als deselve in State als deselve was voor dato van haare insolventie ten Sulken effecte dat deselve sal mogen kopen verkopen en transporteren als t vooren alles in der beste forme Lastende een ijder die dit aangaan mag haar na desen te dragen.
Actum den 13 Februarij 1727 J. v. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)