Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-06-1728 wijlen Jacomina van Bergen, verkoop 10 huizen


(folio 171)

Aan de Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met schuldige respect te kennen Francois van der Lisse, wijnkooper binnen dese Stad als Executeur van den Testamente van Jacomina van Bergen en nog den zelven Francois van der Lisse mitsgaders Christiaan van Lom, boekverkooper in S'Hage als voogde over de minderjaarige in den voorsz. testamente geregtigt dat Sij Supplianten in het openbaar hebben dien opveijlen en vervolgens finalijk verkoopen de naartenoemen tien huijsen, Edog ten aansien der minderjarige niet anders als op approbatie vande Caemere Juditieel dezer Stad als namentlijk:
Een huijs en Erve staande en gelegen op den hoek van den Houtstijger

(folio 171vs)

omme en voor de Somma van f 720:-:- rantsoen tot een halve St. f 18:0:0
nog een huijs en Erve op de Groenmart ter Somma van f 1110:0:0 rantsoen als boven f 27:15:-
nog een huijs en Erve in den Dwarsgank ter Somma van f 90:-:- rantsoen als boven f 2:5:-
nogh een huijs en Erve mede als vooren ter Somma van f 175:-:- rantsoen als boven f 4:7:8
nogh een huijs en Erve in de Ruijterstraat ter Somma van f 110:-:- rantsoen f 2:15:-
nog en huijs en Erve staande en gelegen in de Gravestraat ter Somma van f 610:-: rantsoen f 15:5:-
nog een huijs en Erve in de Wijngaardstraat ter Somma van f 240:-:- rantsoen f 6:-:-
nogh een huijs en Erve staande ende gelegen in de Tollebrugstraat aan de Lant Sijde ter Somma f 210:-:- rantsoen f 5:5:0
nog een huijs en Erve op den Hil ter Somma van f 215:-:- rantsoen f 5:7:8

(folio 172)

en Laastelijk nog een huijs en Erve als bove ter Somma van f 150:0:0 rantsoen f 3:15:-
vervolgens keeren de Supplten: haar tot UWEd: Groot Achtb: met voorig respect versoekende dat UEd: Groot Achtb: de voorsz. verkooping int requard der minderjaarige gelieven te approbeeren en daar van te verleenen marginaal Appostil in firma twelk doende &a uijt de naemen van de Supplten. (was get.) P. Venlo, Procur.

In margine Stond.
de Caemere Committeert dheeren Mattheus Onderwater en Mr. Jacob van de Graaff omme dhuijsen hier nevensgemeld te inspecteren mitsgaders te dienen van haar Ed: haar Ed:e Consederatien en advijs. Actum primo Junij 1728 (was get:) R: Nolthenius.

(Lager Stond)
De Caemere gehoort het rapport van heeren Commiss.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Supplte. haar versoek approbeert vervolgens de verkoopinge in het requard der minderjarige

(folio 172vs)

respectivelijk bij deeze requeste gemelt. Actum den 3 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)