Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-06-1728 erfgenamen Steven Steen, verkoop 3 huizen, een visstal en vleesstal


(folio 172vs)

Aan de Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Arij van Duijnen, viskooper hier ter Stede dat hij in qualiteijt als Executeur van den testamente en voogd over de minderjarige erffgenamen van Steven Steen in het openbaar op approbatie van dese Ed:e Caemere heeft doen opveijlen en vervolgens finaal verkoopen twee huijskens in het Looverstraatie
het een voor een Somma van twee hondert dertigh gulden f 230:0:0 rantsoen een ha(l)ve sts. f 5:15:-
Het andere ter Somma van f 190:0:0 rantsoen als boven f 4:5:-
Nog de vreijdom van een vis(s)tal staande ten registreren op No: 16 f 845:-:- rantsoen f 21:2:0
en nog de vrijdom van een vleesstal

(folio 173)

ter registreren gedistingueert met No. 10 ter Somma van f 110:-:- Rantsoen f 2:15:-
Waaromme den Supplt. Sig met vorig respect keert tot UWEd. Groot Achtb: ootmoedig versoekende dat UED:e Groot achtb: bij appostil in margine deser de voorsz: verkoopinge in t requard der minderjarigen Gelieven te approbeeren twelk doend in den naemen van den Suppt. (was get.) P. Venlo, Procr.

(In margine stond)
De Caemere Committeert d'heeren mrs. Jacob van de Graaff en Paulus Geevaerts, omme de huijsen en andere Effecten hier nevens gemelt te examineeren en te dien van haar Ed. Consideratie en advijs. Actum pmo. Junij 1728. (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond) De Caemere gehoort het rapport van heeren Commissen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande requeste approbeert de verkoopinge in het requard der minderjarigen respectivelijk daar bij gemeld. Actum den 3 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)