Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-06-1728 wijlen Servaas Koomans, kinderen wijlen Trijntie Fenacolius, verkoop huis gebrande buurt


(folio 174)

Aan de Ed: Groot Achtb. Heeren die van den Geregte ende Kaemere Judicieel der stad Dordrecht.
Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Roeland van Neck woonende tot Z:Zee [Zierikzee] in huwelijk gehadt hebbende Trijntie Fenacolius dat Servaas Koomans in sijn leeven borger deser Stadt bij sijn testamentaire dispositie gepasseert voor den Notaris Samuel de Moraaz ende Seeckere getuijgen binnen dese Stad in dato den 1 december 1719 hadde gelegateerdt aan sijne nigte Trijntie Fenacolius getrout met den Supplt. ofte bij haar voor overlijden aan der selver wettige descendenten een huijs en erve staande ende geleegen in de gebrande buurt buijten dese Stad bestaande in twee wooningen onder die Conditie dat de voorsz. sijne nigte het voorsz. aan haar gelegateerde huijs niet Soude vermogen te veralieneren ofte te belasten maar dat de selve daar van soude trecken ende genieten (des daar van betalende de ordinaire en extraordinaire Lasten) de Jaerlijckse incomsten van dien ende dat oversulcxs t selve huijs Soude blijven fideicommis op der selver kinderen waar van den eijgendom aan de selve soude overgaan als de voorsz. kinderen soude gecomen sijn ten mondigen dagen off huwelijken State dat den testateur bij sijn voorsz. testament nog hadde gelegateerdt aan sijne voorsz. nigte Trijntie Fenacolius en bij haar voor overlijden aan haar wettige descendenten

(folio 174vs)

een Somme van drie hondert Guldens Stellende den testateur tot executeurs van sijn testament En voogden over de minderjarige daar innegeregtigt Samuel van Beuren, Jochem Timme en Nicolaas Wels, borgers deser Stad dat naderhant het voorsz: testament bij den voorsz. Servaas Koomans metter doodt is geconfirmeert dat sijn Supplts. voorsz: huijsvrouw voor den voorsz. Servaas Koomans is Comen te overlijden sulcx het huijs ende drie hondert Guldens is gecomen op sijn Supplts. kinderen dat de voorsz. voogden voor de voorsz. drie hondert Guldens hadde aangecoft een obligatie ten Laste van t Gemeene Landt van Holland ende Westvrieslandt ten Comptoire van de gemeene middelen der Stad Gornighem staande in Blanco in Capitaal twee hondert twee en t negentigh ponden en sestien schellingen tot veertigh grooten t pondt indato den 4 october 1679 fol: 36 geaggrieert den 2 augustus 1679 no. 219 reg.ta fol: 39 t'is nu sulcx dat den Supplt. bij sijne voorsz. huijsvr: heeft geprocureert vier kinderen alle nog in leevende lijve nu Out sijnde sestien, veertien, dertien en tien Jaaren, en geen een nog in staat is om een duijt te Connen winnen dat den Supplt: in geen staat is om sijne voorsz: kinderen langer te Connen alimenteeren volgens Certificatie van Borgemeesteren en Schepen der Stad Z:Zee dat den Supplt. wel eenige Coopmanschap in hout is doende dog in geen staat is, om die negotie te Connen voort setten ten waare hij eenig gereet geld had, om daar door hem en sijne kinderen te doen bestaan Weshalven keert den Supplt. hem bij deesen tot UWEd. Groot Achtb. ootmoeelijk versoekende appointement in margine dees waar bij de voorsz: Samuel van Buuren

(folio 175)

Jochem Timme en Nicolaes Wels mogen werden geauthoriseert en gequalificeert omme de revenuen vant voorsz. huijs die sedert de doot van den voorsz. Servaas Koomans sijn gecomen (naar aftrekt van alle lasten en reparatien) aan den Supplt. over te geven mutsgaders waar bij den Supplt. wordt gequalificeert omme het voorsz: huijs te mogen administreren ende Jaarlijkse huurpenningen naar afftrek van alle lasten en reparatien mogen ontfangen en waar bij verders de voorsz. Samuel van Buuren, Jochem Timme en Nicolaes Wels werden gequalificeert ende geauthoriseert de voorsz: obligatie in Capl: twee hondert twee en t negentigh gulden sestien stuijvers mede aan hem Supplt. over te geven met alle de intressen die bij ahar daar op sijn ontfangen ende Laastelijk waarbij den Supplt: ook wert geauthoriseert ende gequalificeert om de voorsz: obligatie te mogen vercoopen de penn. te ontfangen en daar van transport te doen om alle de selve te emploijeeren tot voort setting van sijn affairens en aliementatie van sijne vier kinderen t'welk doende &a uijtten naem van de Suppl.ten (was get.) B.V.Gelsdorp, procer.

(In margine stond)
De Caemere alvoorens te disponeeren Committeert de Heeren mr. Jacob van de Graaff en Adriaan Braats Schepenen als Commissarissen omme den Supplt. nevens de voogden bij de nevenstaande req.te gemelt op het versoek in desen gedaan te hooern en te dienen van haar Ed:e Consideratien en adbijs. Actum den [-] april 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond)

(folio 175vs)

hebbende de nevenstaande req,te waar op de voogden daar bij gemelt door heeren Commis.en waaren gehoord ende ook gesien de verklaring van Burgemeesteren en Scheepenen der Stad Z:Zee in dato den 24 meij 1728 en wijder gelet waar op in dezen te letten Stonde accordeert den Supplt: zijn versoek authoriseert en qualificeert mitsdien Samuel van Buuren, Jochem Timme en Nicolaes Wels als executeurs van den testamente van Servaas Koomans en voogden, over de minderjarige geregtigt omme de revenuen van het huijsie staande ende gelegen inde gebrande buurt buijten dese Stad bestaande in twee wooningen die sedert de doot van den voorn. Servaas Koomans zijn gekomen (na aftrek cvan alle Lasten en reparatien) aan den Supplt. over te geven qualificeert wijders deselver Supplt. omme het voorsz. huijs te mogen administreren ende Jaarlijkse huurpenn. na aftrek van alle lasten en reparatien te mogen Ontfangen voorts qualificeert en authoriseert den voorn. Samuel van Buuren, Jochem Timme en Nicolaes Wels de nevenstaande obligatie in Capl. twee hondert tweee en negetingh gild. sestien st. mede aan hem Supplt. over te geven met alle de Intressen die bij haar daar op zijn Ontfangen en authoriseert Laatelijk den Supplt. de Obligatie ten Capt. respectivelijk meergemeld zijnde ten lasten van het gemeene Landt ten Comptoire der Stad Gornichem staande in blanco in dato den 4 octob. 1769 fol: 36 geaggt. den 2 aug: 1679 no. 219 req.te fol. 39 te mogen verkoopen de penn. te ontfangen en daarvan transport te doen om alle deselve te imploijeren als bij Conclusie der req.te behoudens nogtans het Legaal regt dezer kinderen ten lasten van haar vader. Actum 22 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)