Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-06-1728 wijlen schipper Simon Mannai, erfenis 4 kinderen


(folio 176)

Aan de Edele Groot Agtb. Heeren die van den geregt inde kaemere Judicieel deser Stad.
Geeft met behoorlijke eerbiedgheijt te kennen Jan Boon, borger deser Stad dat hij Supplt. bij appoinctement van dese Ed: Caemere in dato den 7 decemb: 1723 aangestelt is tot voogt, over de nog vier minderjarige kinderen van Simon Mannai in sijn leeven schipper op de Maas dat de vorsz: kinderen nog hebben een Capitaal per reste van negen hondert vijfftigh guldens staande op een huijs van d'wed. van Adriaan van Loon binnen dese Stadt dat den Supplt. de voorsz. kinderen (die niet anders sijn hebbende als de voorsz. nege hondert en vijfftigh guldens) van den intrest niet kan alimenteren Ende alsoo den Supplt. al veel in t verschot is en het sijn gelt tot sijne affairens noodig heeft So(o)ude hij Seer geerne drie hondert gulden van de voorsz. negenhondert en vijfftigh guld. ligten Soo tot voldoeninge van sijn verschot als tot alimentatie van de voorsz. Kinderen redenen waaromme den Supplt. hem is addresseeren de tot UWEd. Groot Agtb. met voorige reverentie versoekende dat welgemelte UWEd. Groot Achtb. hem Suplt. gelieven te qualificeeren en de authoriseeren om drie hondert Guldens van de nog resteerende negenhondert en vijfftogh gl: te mogen Ligten en ontfangen omme daar uijt sijn verschot te vinden ende daar uijt de kinderen verder te alimenteeren voor Soo verre het sal

(folio 176vs)

Connen strecken t Welk doende &a uijtten name vanden SuppltL: (was get.) B.V.Gelsdorp, procur.

In margine
DeCaemere alvoorens te disponeeren Committeert dheeren Mattheus Onderwater en mr. Jacob van de Graaff, Scheepenen als Commiss.en omme den Supplt. nader te hooren en te dienen van haar Ed. Consederatie en advijs. Actum den 12 Feb: 1728 (was get.) R: Nothenius.

(Lager Stond)
De Caemere gehoort het rapport van heeren Commiss.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande req.te accordeert, den Supplt: zijn versoek qualificeert ende authoriseert mits dien denselven om drie hondert Guldens van de resterende negenhondert vijftigh Gulden geregtigt op een huijs van de wed: Adriaan van Loon respectivelijk in de nevenstaande req(ues)te gemeld te mogen Ligten en ontfangen omme daar uijt te vinden zijn verschot ende daar uijt de drij Jongste kinderen verder te alimenteeren voor Soo verre het sal kunnen strekken tot welkers Lasten allen dese vermindering van Capitaal ter voorsz. Somma van drij hondert Gulden sal moeten gebragt werden. Actum den 22e Junij 1728 (was get.) R. Noltenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)