Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-06-1728 Arij Blok en Aart Wijmants, marktschippers op Nijmegen


(folio 177vs)

Aan d'Ed. Groot agtb. Heeren den heer Presiderende Burgemeester ende Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft reverentelijk te kennen Arij Blok, marktschipper van dese Stad op Bommel, Thiel en Nimwegen dat tusschen hem Suppliant en sijnen Confrater Aart Wijmants mede marktschipper op de voorsz: Steden dikwils geschillen ontstaan over t alhier Lang in de Lading blijven leggen dat mede de Coopluijden veelmaals klagtigh vallen dat haare goederen op behoorlijke tijt niet werde vervoert maar somtijds drie a vier weeken Scheep zijn alvorens van hier vertrekken, t welk veroorsaakt dat vele Goederen om Spoedig transport te doen hebben met vreemde Schippers werden mede gesonden t'geen van tijt tot tijt Soo daarinne bij UEd. Groot agtb. niet werde voorsien meer en meer staat te geschieden waar door vervolgens niet anders dan een gantsche ruine vant voorsz. ver te wagten is om welk voor te Coomen en de Coopluijden behoorlijke dienst en transport van haare goederen te doen hebben is den Supplt: te raden gewerden Sig te addresseeren tot UWEd. Groot Achtb. ootmoediglijk versoekende dat UEWd. Groot achtb. gelieve te ordonneeren dat om de veertien dagen wel eerder maanr niet Later des dinsdags off op soodanige andere dagh als UEw.de Groot achtb. goetvinden percies een Schip 't Sij

(folio 178)

geheel of voor een gedeelte geladen van hier op voorsz. Steeden sal vaaren met verbod aan den Schipper in Lading Sijnde na den dag dat denselven gehouden is ten Langsten van hier te vertrekken eenige waren ofte Goederen in te nemen ofte te laden en dat op Soodanige penn. als UWEd. groot achtb. sullen Oordeelen en goetvinden te behooren twelk doende &a (was get.) Arij Blok.

D'ondergesz: Cooplieden binnen dese Stad Dordregt verclaaren seer geerne te sullen sien dat t versoek bij den Supplt: gedaan werde geaccordeert.
(was geteijkent)
W.D. Both
Cornelis Terwe
Roeland Kuijter
van der Vugt en Broekhuijsen
Johan Outslandt
Willem en Jan Bruijn
Adriaan Onderlinden
Lambert Kuijter en Compag.
Laurens Backus
Dewed. Corstiaan Backus en soonen
H.V.Wetten
, Procr.

(In margine stond)
De Caemere alvoorens te Disponeren

(folio 178vs)

Committeerdt dheeren mr: Paulus Geevaerts en Adriaan Braats omme har Ed:e op het nevenstaande versoek nader te doen informeeren en te dienen van haar Ed. Consideratien en advijs. Actum den vierden Meij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond)
De Caemere gehoort het rapport van heeren Commis.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande requeste accordeert den Supplt. zijn versoek ordonneert mitsdien denselven en sijn Confrater Aart Wijmants martschippers van dese Stad op Bommel, Thiel en Nimwegen des Dinsdags om de veertien dagen precies met haar beurtschip het sij geheel off voor een gedeelte geladen van hier op de voorsz. Steden te moeten vaaren met verbod aan den Schipper in Lading sijnde na den dagh dat den selven gehouden is van hier te vertrekken eenige waaren ofte Goederen in te nemen ofte te laden op poene dat die dese komt te overtreden en niet precies ten voorsz. gesetten tijde affvaart sal verbeuren een boete van agtien Gulde ten behoeven van den huijsarmen deser Stad. Actum den 22 Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)