Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-09-1728 wijlen Jacomina van Bergen, verkoop 2 huizen Augustijnenkamp


(folio 179)

Aan de Caemere Juditieel Der Stad Dordregt.
Geeft met schuldig respect te kennen Francois van der Lisse, als Executeur van den testamente van Jacomina van Bergen dat Hij Supplt. sprekende heeft ten Lasten van Hermina van Es wed.e Crijn de Bruijn een Somma van een Duisjent Guld gevestigt op haar huijs en Erve in den Augustijnekamp volgens den brieve in dato den agsten Meij 1686 daar van zijnde.
Item ten lasten van Cornelia van der Mandelen meederjarige dogter een Somma per reste seven hondert vijfftigh Guld. gevestigt op haar huijs en Erve mede in den Augustijnenkamp volgens den brieve in dato den 27 Junij 1682
daar van Zijnde dat hij Supplt. bevindende beide de voorsz. debitria in hjet onvermogen om aan hem haar agterwesen te voldoen met deselve wel heft willen aangaan sekere Conventie edog niet anders als op approbatie van UEed. Groot achtb: bestaande deselv Conventie hier in dat hij Supplt. tot minagiement van Executie kosten vrijwillig de voorsz. twee huijsen in het openbaar sal doen opveijlen en verkoopen de Cooppenn: ontfangen

(folio 179vs)

en het suijver provenue van dien na betalinge der onkosten doen strekken tot extinctie van zijn agterwesen vervolgens Soo keert hij Supplt. nevens beide de voorsz. debiteuren haar te gelijk tot UWEd. Groot achtb: ootmoedigh versoekende dat UEWd. Groot Achtb. dit Geconvenieerde gelieven te approbeeren. t welk doende &a. (was get.) Francois van dr. Lisse, Hermina van Es wed. Krijn de Bruijn, Cornelia van der Mandelen, P. Venlo, Procr.

(In Margine Stond)
De Caemere alvorens te Disponeeren Committeert dheeren Mattheus Onderwater, Mr: Paulus Geevaerts en Adriaan Braats, Scheepeen als Commiss.en omme haar Ed:e op het versoek bij de neevenstaande requeste gedaan nader te doen Informeeren en te dienen van haar Ed: advijs. Actum den 22 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond)
De Caemere gehoort het rapport van heeren Commis.en mits gaders gesien

(folio 180)

en geexamineert hebbende de neevenstaande requeste accordeert den Supplt: sijn versoek approbeert mitsdien de Conventie tusschen hem ende debiteuren aangegaan om de huijsen respectivelijk bij de neevenstaande requeste gemeld in het openbaar te doen opveijlen en verkoopen de Cooppenn. te ontfangen en het suijver provenue van dien na betalinge der onkosten te doen stercken(strecken) tot extinctie van zijn agerwesen. Actum den 29 Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)