Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-09-1728 wijlen Jacomina van Bergen, verkoop 4 mergen 150 roeden weiland in Kijfhoek


(folio 180)

Aan de Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met schuldig respect te kennen Francois van der Lisse dat hij als Executeur van den testamente van Jacomina van bergen in het openbaar heeft doen opveijlen en vervolegns op approbatie van dese Ed. Caemere finaal verkoop en de nombre van vier mergen een hondert vijftigh roeden weijland, gelegen in Kuffhoek, belent ten oosten dheeren Mr. Anthonij van Aalst, ten westen den Kerkweg, ten Suijden dheer Raevstijn en ten noorden de wed.e Leendert de Konink, omme en voor een Somma van twee hondert vijff

(folio 180vs)

en seventigh gulden pr. mergen neevens een stuijver pr. Gulden tot Rantsoen waar van Wouter Geeritse Hoogerwerff de kooper is.
Waaromme hij Supplt. met voorig respect sig keert tot UEd. Groot achtb: gedienstig versoekende dat uEd. groot achtb. de voorsz: verkoopinge in het requard der minderjarigen daar bij geintresseert gelieven te approbeeren. 't welk doende &a. (was get.) Frans van der Lisse, P. Venlo, Procur.

(In margine stond)
De Caemere alvoorens te disponeeren Committert de heeren Mattheus Onderwater, Mr. Paulus Gevaerts en Adriaan Braats, Scheepenen als Commissarissen omme haar Ed. op het versoek bij de neevenstaande Requeste gedaan nader te doen informeeren en te dienen van haar Ed:e advijs. Actum 22 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(lager Stond)
De Caemere gehoort het rapport van

(folio 181)

heeren Commiss.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande Req.te accordeert den Supplt. zijn versoek en approbeert vervolgens de verkoopinge in de neevenstaande requeste gemelt in het requard der minderJaarigen daar bij geintresseert. Actum den 29 Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)