Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


06-07-1728 Julliana Beeck, haar man Johannes Madekker in het leprooshuis


(folio 181)

Aan d'Ed.e Groot Achtb. Heeren die van den Geregte ende Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Julliana Beeck huijsvrouw van Johannes Madekker, borger deser Stede dat tot haar Supplts. groote droeffheijt haar voorn. man Johannes Mad(d)ekker sig soodanig in den sterken drank heeft te buijten gegaan dat hij genoegsaam dagelijcx dronken sijnde sigh continueel gansch brutaal en als een sinneloos mensch teegens dese en geene en wel Specialijk jegens de Suppl.te heeft aangestelt slaande en mishandelende deselve op een Gruwelijke Wijse soodanigh dat deselve verscheijde maalen in gevaar van haar leven is geweest sijnde sedert veertien

(folio 181vs)

dagen herwaarts die rasernijen verandert in een Compleete dolligheijt blijkende alles breeder bij de attestatie ten deser annex ende geconsidereert uijt het gene voorsz. is niet dan ongelukken Soude komen te restitueeren Soo vindt de Supplt.e tot voorkooming van deselve Sig genootsaakt haar toe vlugt te nemen tot uEd. groot Achtb. gans ootmoedig versoekende dat den voormelte haeren Man Johannis Madekker mag werden geconfineert in het Leprooshuijs binnen dese Stad kunnende de Supplte. vermits haare armoede tot sijn Onderhoud niets Contribueeren. Twelk diende &a (was get.) Julliana Beeck, P: Venlo, Procur.

(In Margine Stond)
De Caemere alvoorens Disponeren ordonneert dat deze reqte. zal werden gestelt in handen van Heeren Vaaders en Regenten van het Leprooshuijs binnen deeze Stad omme haar Ed. Groot Achtb. te dienen van haar Ed. Consideratie en advijs. Actum den 29 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond)
Dheeren vader en Regenten van 't

(folio 182)

Leproos- en kranksinnighuijs geexamineert hebbende de boovenstaande requeste gesien het advijs van de Stadts Doctoren Soude van advise Zijn dat de Suppliante haar versoek wierde geaccordeert immers bij provisie tot voorkoominge van verdere Onheijle referere Sigh niet temin aan haar Ed. Groot Achtb. advijs. Dordrecht den 1 Julij 1728. Ter ordonnantie van Heeren vaders (was get.) D. Spruijt.

(nog lager stond)
De Caemere gesien hebbende het berigt van de heeren vaders en Regenten van het Leprooshuijs binnen dese Stad ende verder geleth waar op in deesen te letten stonde accordeert de Supplte. har versoek authoriseert mitsdien deselve Omme haaren Man Johannes Madecker bij provisie ende sulcx er tijt en wijle denselven Johannes Madekker Wederom tot beeter Sinne en tot sijn verstant sal gekomen sijn te Confineeren in het Leprooshuijs binnen dese Stad. Actum den 6 Julij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

NB.
1572-1702-LEE-NAE Doopakten Dordrecht
Doopinschrijving Wijnand, 1683.12.06
Datering: 1683.12.06
Plaatsnaam: Dordrecht
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Wijnand
Vader: Stephanus Madecker
Moeder: Alida de Joode
Inventarisnummer: 1-7

1572-1702-LEE-NAE Doopakten Dordrecht
Doopinschrijving Alida, 1691.03.08
Datering: 1691.03.08
Plaatsnaam: Dordrecht
Ondertrouwdatum ouders: 1690.05.07
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Alida
Vader: Stephanus Madecker
Moeder: Josina de Jager
Inventarisnummer: 1-7

1572-1702-LEE-NAE Doopakten Dordrecht
Doopinschrijving Antonette, 1692.11.15
Datering: 1692.11.15
Plaatsnaam: Dordrecht
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Antonette
Vader: Stephanus Madecker
Moeder: Josijna de Jager
Inventarisnummer: 1-7

1572-1702-LEE-NAE Doopakten Dordrecht
Doopinschrijving Alida, 1694.09.14
Datering: 1694.09.14
Plaatsnaam: Dordrecht
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Alida
Vader: Stephanus Madecker
Moeder: Josina de Jager
Inventarisnummer: 1-7

1572-1702-LEE-NAE Doopakten Dordrecht
Doopinschrijving Stephanus, 1698.03.17
Datering: 1698.03.17
Plaatsnaam: Dordrecht
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Stephanus
Vader: Stephanus Madekker
Moeder: Josina de Jager
Inventarisnummer: 1-7

1703-1811-KIE-MAR Doopakten Dordrecht
Doopinschrijving Jacobus, 1709.01.06
Datering: 1709.01.06
Plaatsnaam: Dordrecht
Ondertrouwdatum ouders: 1708.01.22
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Jacobus
Vader: Johannes Madekker
Moeder: Jurriana Beek
Inventarisnummer: 8-10

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)