Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


28-01-1727 Johannes Troost, mr. chirurgijn (chirurgijnsgilde)


(folio 19vs)

Aan de Ed: Groot Achtb: Heeren den Presiderende Burgermr. ende die vande Caemere Juditieel deser Stad Dordregt

Geven onderdaniglijk te kennen den overman en regeerende deeckenen, mitsgaders Gildebroeders van het Chirurgijnsgildt binnen dese voorsz. Stadt, dat off wel bij t 6: articul van de keure van derselver Gild is gestatueert alsvolgt Item soo sal den Jongste man in het Gild gehouden sijn den omloopt te doen, het sij om morge spraecke te leggen, ofte om weekgeldt in te haalen ende bij Soo verre den Selfden metter Woon van hier vertreckt Sal gehouden Wesen, die dan de Jongste int Gild is het Swelfse te doen, Sonder Wederseggen naer onder herkome op de boete van 15 Stuijv.
Dat des niet jegenstaende eenen Johannes Troost mr. Chirurgijn alhier ter Stede sijn de de Jongste Gildebroeder vant selve Gild en vervolgens der Supplianten Gildeknegt Conform het opgemelde artikul van der selver voorsz: keure, niet heeft willen schikken off gedragen Soo dat het Scheijnt dat den Selven gilde knegt moet Sijn, van een Werevelig en ongemackelijk humeur ten op sigte hij sigh nogh naer der Supplianten orres nog naer inhoude van de gemelte keure wil obedieren maer in tegendeel Sijn dienst aan haar in het voorsz. Gild geheel en al Comt te ontrecken vermits den selven haer Supp.lten ordre

(folio 20)

op den 23 deser maend Januarij 1727 tijde als wanneer Sij lieden op haer Gilde Camer vergadert Waeren om heeren Thesauriers te keisen, niet heeft Willen pareren opvolgen als hebebnde niet alleen gewijgert te doen t geen Sij hem ordonneerde ende gildeknegt gewoon is te moeten doen, maar heeft denselven daer en boven tegens haer Supplianten derven Seggen met uw groote boosheijt, dat hij niet en quame om Sulkx te doen nog ook niet om heeren Thesauriers te kiesen al hoe wel hij dien Sijn Stem tot Thesauriers affgevordert Wiert Uijt verlegentheijt seijde ik kan ligt seggen de Oude willende alsoo heenen gaen en Uijt de vergadering wegh loopen dat off Schoon aen hem Troost Sulkx wel en preselijck is verboden den selven egter gedurende haer Supp.ten deliberatie en vergadering tegens derselver wil en dank met groote hevigheijt is heen gelopen, aletende de Supplianten alsoo Sitten in voegen dat alle t geene gedurende haere vergadering van denselven Gildeknegt wierde gerequireert door jemandt van henlieden selfs heeft moeten werden gedaen en verrigt, dat de Supplianten Considererende de Smaet en kleijnigheijt dier haer inderselver voorsz. functie door haaren voorsz. Gildeknegt was aengedaen, naar gehoudene deliberatie en examinatie van haere voorsz: keure niet den anderen hebben geresolveert in gevolge vant 18 artikul van de selve keure mede brengende.
Dat niemant van eenige gildebroeders wie hij sij eenige twist, gevegt off gekijff maken sal in den Gildevergaderinge op de boete van twaelff guldens behoudens den Ed heer Sijn regt

(folio 20vs)

vervolgens den selven haeren Gildeknegt als een Onwillige en twistmaker te Condemneren in de voorsz. boete van twaelff guldens dog dat den selven nu niet Alleen onwilligh is om die boete te betaelen schoon den selven daer toe bij den Wel Ed. heer presiderende Borgermr. deser Stad is geordonneert maar bovendien met haar Supplianten en der selver keure de geest steekt en vervolgens ook de Supplianten nog het voorsz. Gilt voor het toekomende niet meer ten dienste wil staen en dit allenlijk op pretext dat hij dat Gilt hadde verlaten en een ander gilt hadde bekomen, namentlijk een lake Stal gekogt noemden dat een Stal gilt welk gilt naar het Seggen van den voorsz. Troost van die Cragt en Calibere Soude Sijn dat hij dit Gild Soude mogen verlaten en Sijn dienst quiterende in dat ander Gilt overgaen, en egter de geregtigheijt die hij van dit Gilt als een proeffgilt Sijnde, en waer op hij bij den aenvang van Sijne bedieninge den ordinaire eed gedaen heeft van dit gilt gehouw en getrouw te Sullen Sijn en desselfs previligien en geregtigheijt te Sullen helpen mainetineren nog Soude behouden de vrijheijt om Sijn functie als Chirurgijn te mogen excerceren alle t welke onder revenuen een Saeke is die Sig selfs Contrarieert om redenen dat het immers niet Saeme kan gaen dat, men uijt een proeffgilt daer men als voore gemelt sijn eed gedaan heeft, dat Gilt sal verlaten en in een ander Gild, overgaen en egter nog Wille behouden en Jouisseren de geregtigheijt van dat Gilt dat hij verlaten en daer om van Sijn Eed ontslagen is en Sonder welkers geregtigheijt van het eerste Gild

(folio 21)

den Selven als Chirurgijn niet en kan nog vermag te fungeren te hebben en behouden maer hoe ongegront en van fundament berooft, die frivole Sustenue is blijkt daer en boven hier Uijt te weten dat der Suplianten gild is een proeff Gild t genen NB. privativelijk met die voorsz. keure en voor regt buijten andere Gilde is gemunieert en versien soanig dat haer Jongste Gilde Broeder moet Sijn gilde knegt en ten dienste van deselve Gilde Soo lange moet Sijn en blijven tot dat den Selven door een Nieuw aenkoment Gilde Broeder van Sijn dienst en Last wert verlost off dat denselven metter Woon Uijt de Stad vertreckt, Sonder dat bij die keur van t overgaen van het een off ander Gilt veel min van het lake kopersgilt wert gerept off gesproken het geen dan ook de reden(en) is datter sedert het make van de voorsz: keure d'anno 1648 tot nu toe geen een exempel kan werden aengetoont dat de Jongste Man een Gildeknegt van dit gilt op eenigher hande Wijsen als ingevolge van de voorsz: keure van Sijn dienst is ontslagen gewerden Uijtgesondert alleen dat een een gildebroeder dog geen Gildeknegt Sijnde in een ander Gild is overgegaen dogh dat sulkx alleen was geschiet door Inadvertentie van de regenten van dit gilt inder tijd en off wel waer konde Sijn dat ter gilde mogte wesen die het een gild het ander Soude mogen en konnen bevrijden Soo hebben deselve egter met dit gilt geen de minste relatie ofte Compatibiliteijt om Redenen voorsz; Wel is Waer dat door dees off

(folio 21vs)

geene gildeknegts in ter tijd voor dese diversche maelen hebben getentert en aen deekenen van desen Gilde in der tijt Sijnde hebben versogt om van haer dienst ontslagen te Wesen een lake Stal te mogen koopen maer is het selve aen haer althoos gewijgert en aff geslagen als tegens haere keure Strijdende om reden dat Sulkx Soude veroorsaeken seer veele Congruiditeijten en Confusie ten respecte dat indien het aen een gildeknegt van dit gilt gepermitteert waere in een ander gilt over te gaen en daar toe Sijn dienst te verlaten de Supplianten althoos int nauw ende Uijtterste verlegentheijt Soude werden gebragt, om redenen dat Sij niemant Soude konnen vinden die gildeknegt Soude wilen Sijn veel min IJmant daer toe konnen aenstellen want die alle bij haer aenkomst reets voor gildeknegt gedient hebben Soude Sulkx voor de tweede maal niet willen doen en ook daer toe met saisoen niet konnen werden geobligeert en in Cas Sulks al konde geschieden des neen Soo Soude Jder van hen lieden maar een laeke Stal moeten kopen en desen Gilde verlaten om van sijn dienst ontheven te wesen t'geen dan van die Consequentie Soude Sijn dat daar door in Seer korte tijd alle haere Gildebroeders een lake Stal, Soude koopen om niet Weder aen den dienst van Gildeknegt Subject te Sijn t geen Soo verre Soude gaen, dat mede in Corten tijd Soo weijnig gilde broeders van dat Gilt Soude Sijn te vinden om bij afsterven van een Gildebroeder etc.a een baar te konnen besetten, om Jmant van den haeren ter aerde

(folio 22)

te konnen doen bestellen, boven en behalven dat de Supplianten daer door dan ook genootsaekt Soude werden Uijt den haeren Schoon regeerders van het gilt Sijnde een van Alle tot Gildeknegt te nemen off aen te Stellen t geene immers niet als van de Uijtterste Absurditeijt Soude moeten Strecken en het gilt daar door werden geruineert waer omme tot voorkominge van Sodanige Inconvenienten bij de voorsz: keure daer in wel en wijsselijk is voorsien en alsoo bij de voorn: keure geene deminste exceptie ofte Uijt Sonderinge althoos werde gemaekt Soo konnen de Supplianten onder oordmoedige Correctie niet Anders besluijten als dat geen gilde knegt Jae selfs geen Gilde broeder van dit proeff gilt Sijn dienst en Stem Selfs tegens sijn gedaenen Eed vermagh te ontrecken het selve te verlaten en in een Ander Gild al was het selfs een Stal gilt (gelijk het lake kopers gilt genoemt wert) over te gaen off senvel moet getroost sij dat hij uijt dit gilde boek geschrapt wert en vervolgens buijten functie en excercitie van Sijn C(h)irurgijns Ampt ofte bedieningen werde gestelt en gehouden.
Omme alle welke Redenen de Supplianten genootsaekt Sijn haar aen UEd. Groot Achtb. te addresseren reverentelijk versoekende, dat den voorn. haeren gildeknegt Johannes Troost Sal werde geordonneert en gecondemeert de voorsz: boetens van twaelff guldens waer in Sij Supplianten in haere voorn: qualiteijt denselven Troost hebben gecondemneert om redene voorsz: de selve 12 gulde ilico en aenstonts

(folio 22vs)

aen den boekhouder van de Supplianten te voldoen en betaelen als mede de Costen die de Supplianten alleen door te doen van denselven haeren gilde knegt vermits Sijne Inobedientie en het ontrecken van Sijn dienst als het Staende houden van Sijn frivole Sustenuen en vexatie om de Supplianten te plaagen genotosaekt sijn hier over te moeten maecken en daer over Sullen konnen te vallen en dat voorts UEd. Groot Achtb: den voorsz: Johannis Troost gelieve te ordonneren in der Supplianten te moeten blijven en Sijn dienst als gilde knegt volgens de voorsz. keure naar behoeve te presteren op paene vant Contrarie doende dat Sijn naam uijt dit gildeboek geschrapt sal werden en denselven geinterdicieert en verbode als Chirurgijn binenn dese Stad niet meer te Sullen mogen fungeren ofte Sijne functie Excerceren dat Eerstelijk uEd. groot Agtb. de goetheijt gelieve te hebben tot voorkominge van diergelijke sustenue en in Convenienten in het toekomende niet meer Subject te Sijn als nu ten overvloede te ordonneren en verstaen dat der Supplianten Jongste man nogte ook niemant van der selver Gilde broeder sal vermoge Uijt dit gilt te gaen, off sal met eene daar bij verliefen de excercitie in functie als Chirurgijn het sij bij resolutie ofte bij Appointement ten dese daer op te Slaen Soodanige te versien dat de voorn. haer Sup.ten keure blijve in haar geheel en ongekrenkt.
Twelk doende etc.a
Johannes van Bergen, overman.

(folio 23)

Lambertus van IJssendoorn als Deeken, Jacob van Castelet als Deeken en Boekhouder (was get:) L. v. Nievelt, Procureur.

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere alvorens te Disponeren committeert de Heeren van Blocland en Onderwater Schepenen omme de Supplianten mitsgaders den Boechouder en deeckenen van het Pontiaans off Laken Coopers Gildt neffens Johannes Troost mr. Chirurgijn op den inhoud van dese nevenstaende requeste te hooren en Haar Edele Groot Achtb: te dienen van der selver Consideratien ende advis. Actum den 28 Januarij 1727. P. Eelbo.

(lager Stont)de Camere gehoort hebbende het rapport van heeren Commiss.en dewelke de Supp.lten mitsgrs: den Boekhouder en deecken van het Pontiaans off lakenCoopersgilde neffens Johannes Troost, mr: Chirurgijn opde neevenstaende req:e hadden gehoort wijders gesien Ende geexaminert hebbende deselve requeste ende

(folio 23vs)

gelet op het geene in deezen te letten Stonde ordonneert ende verclaart dat den voorsz: Johannes Troost in het pontiaans off LakenCoopersgilt als zijnde een Stal gilt sal zijn en werde geconsidereert van den Eersten Eedt en dat denzelven in het Chirurgijns Gilde zal Sijn en Werde geconsiderert van den tweeden Eed ordonneert niettemin denzelven Johannes Troost als den Jongten gilde broeder in het voorsz: Chirurgijns Gilde Sijnde in Sijn dienst als Jongste Gilde broeder in dien t volgende als gilde knegt te moeten blijven en dienaengaande den dienst en ordres te presteren en waartenemen en Conform de keuren van het Chirurgijns gilde dienaengaende geemaneert alles tot tijd en wijle dat een jonger gildebroeder in het voorsz: Chirurgijns gilde Sal in Coomen en verclaart wijders dat in de verdere versoeken van de Supp.lten niet sal werden getreeden Ordonneert niette min dat deezen App:e sal zijn en blijven tot een rigt snoer voor het toekomende in diergelijke gevallen en ord: wijders de meergem:e Johannes Troost aen Heeren Commiss.en en Secrets: te betalen de Costen van de Comparitie ter Somma Seeve gulden vier stuijvers. Actum Dordt: den 13 feb. 1727. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)