Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


17-07-1727 zeepzieder Jan van de Putten, desolate boedel


(folio 182vs)

Aan d'Ed: Groot Agtb. Heren den Heer Presideerende Burgermeester ende Regeerders der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Jan van de Putten, Coopman en Zeepsieder binnen dese Stad, dat hij Suppliant eenige Jaeren geleden tot voortsettinge van sijne negotie hadde moeten negoticeren en opneemen eenige Capitaalen war van den Suppliant van tijt tot tijd al heeft affgelegt een voldaern Soo veel als hem Suppliant t'elkens mogelijk is geweest, en waarinne den Suppliant wel geern Soude Souden hebben Continueeren bij aldien sijne Crediteuren hem Supplt. met dagelijcx hadde Comen te overvallen gelijk nu seedert eenige tijt verscheijde van Sijne Crediteuren hebben gedaan dreijgen, de deselve Crediteuren hem Supplt. nu verders uijte ragte van eenige vonisse die sij lieden ten Laste van den Supplt. hebben becomen te Sullen executeren waar door

(folio 183)

niet anders voor den Suppliant te wagten is als groote en excessive Costen Ja selfs een totale ruine door dien den Supplt: in geen staat is sijne Crediteuren t'effens ende gesaementlijk te Cunnen voldoen, weshalven Soo is den Suppliant genootsaeckt gewerden ten beste van Sijne Crediteuren alle sijne Goederen dewelke andersints door de executie Costen voor een Grootg edeelte soude werden geabsorbeert over te geven ende Sigh bij deesen met voorgaande reverentie te addresseeren tot UWEd. Groot Achtb: onderdaniglijk versoeckende, dat UWEd. Groot agtb. Imanden tot Curateur ofte Curateurs in sijnen boedel geleven aan te stellen daar toe met Goetvinden van UWEd. groot Achtb. voortstellende den Notaris ende Procureur Huijbert van Wetten omme (bij aldien door tusschen spreecken ende toe doen van de wel Ed. heeren Commissarissen van de desolate boedels alhier geen convenabel accordt te treffen soude sijn) alle sijn voorsz. goederen bij versoopinge ten overstaan ven gemelde Wel. Ed. heren Commiss.en te doen beneficeren ad opus Jus Habentium. Twelk doende &a (was get.) Jan van de Putte, H: v. Wetten, Procureur.

(In margine stond)
De Caemere alvoorens te Disponeren

(folio 183vs)

ordonneert dat dese req.te sal werden gestelt in handen vande Heeren Commiss.en van de desolate Boedels binnen dese Stad omme de Crediteuren van den Supplt. te horen en haar Ed: groot agtb. te dienen van haar Ed. Consideratien ende advijs. Actumd en 8 Julij 1727 (was get.) P. Eelbo.

(Lager Stond)
De Caemre gehoort hebbende het rapport van de heeren Commissarissen voor wien de resp.:e Crediteuren van den Supplt: waren gecomparert ende wijders gesien ende geexaomineert hebbende dese neevenstaande requeste accordeert den Supplt: sijn versoek stelt mitsdien aan tot Curateurs in desselfs boedel den notaris en Procureur Huijbert van Wetten en Ewoud Bosveldt, eerste Clerq ter Secretarije deser Stad, dog op een Salaris Omme de Goederen en Effecten van den Supplt. Adopus Jus Habentium te beneficeeren ende haar voorts in alles reguleerende na de ordonnantien op de desolate boedels binnen dese Stad geemaneert. Actum den 17 Julij 1727(!) (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)