Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


08-07-1728 wijlen Cornelia van Stabroek, nalatenschap


(folio 184)

Aan de Ed. Groot achtb. Heeren van den geregte ende Kaemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Abel de Vries als in huwelijk gehadt hebbende Cornelia van Stabroek, Johan Boonen als in huwelijk hebbende Catharina van Loon, Johanna Schul wed. wijle Adriaan de Jongh mitsgaders Mattheus de Vries als in huwelijk gehadt hebbende Sara van Stabroek, executeurs van den testamente van de voorsz. Cornelia van Stabroek en voogden over den selver minderjarige Erffgenamen dat Tusschen den voorsz. Abel de Vries, ter eenre ende voorsz. Johan Boonen ende wed. van Adriaan de Jongh ter andere Zijde differenten waren Ontstaant over de reek: van den boedel en Goedere van de voorsz. Cornelia van Stabroek en vervolgens over de SGifftinge Scheijdinge en deijlinge van dien dat de Supplten. naar eenige gehoudene minnelijke Conferentien hadde ondervonden dat sij der anderen niet Conden verstaan, dat gevolgelijk omme egter van een te geraaken hunne differenten

(folio 184vs)

door proces en decisie van den regter Sonder moeten werden getermineert en affgedaan doet sij Supplten. Considererende dat daar over vele Costen Soude moeten werden gesupporteert ende nog veel tijt Soude Elabeeren eer haare differenten ten eijnde Soude Coomen Soo waaren de Suppl.ten te raaden gewerden hunne differenten Submitteren ende verblijven aan de arbitaale Uijtspraake van dheeren mrs. Jean Becius ende Abraham van den Santheuvel, ad(voca)ten binnen dese Stadt volgens den Compromisse ten desen annex ende alzoo sij Supl.ten Seer geerne hadden UEd.e Groot Achtb. approbatie ten requarde van de minderjarigen redenen waaromme de Suppl.ten haar sijn jeerende tot UEd. Groot Agtb. met voorige reverentie versoekende dat welgemelte UEd. Groot agtb. het voorsz. Compromis int requarde van de minderJaarige gelieven te aprobeeren. Twelk doende &a. Uijtenamen van de Supplte. (was get.) B.V.Gelsdorp, procr.

(In margine stond)
De Caemere Committeert dheeren Mattheus Onderwater, Mr: Paulus

(folio 185)

Geevaerts en Adriaan Braats, Scheepenen als Commiss.en omme dese req.te en Compromis daar bij gemeld te examineeren en te dienen van haar Ed. Consideratien en advijs. Actum den 29 Junij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond)
De Caemere gehoort het rapport van heeren Commiss(arris)en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande requeste en geannexeerde Compromisse gepasseert voor de Notarissen Nieveld en Gelsdorp en seeckere getuijge hier ter Stede op den 13 Junij 1728 accordeert d'Supplt. haar versoek approbeert mitsdien het voormelte Compromis in eht requarde vande minderjarigen. Actrum den 8 Julij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)