Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


08-07-1728 Barbara Kannebeeck weduwe Hendrik Venus, verkoop poonschuit


(folio 185vs)

Aan de Ed. Groot agtb. Heeren en Heere Presidereende Borgerneester en Regeerders der Stad Dordrecht.
Geeft met Schuldige Eerbiedigheijt te kennen Barbara Kannebeeck, borgeresse alhier, naargelatenen wed:e van Hendrik Venus die in Sijn Leeven was Schipper van oudbijerlandt op deze Stadt en Rotterdam dat sij Supplte. door de Notaris Gerrard de Haan op den 28 meij 1728 publicquelijk heeft doen opveijlen en op den 3 Junij daar aan volgende finaal verkogt heeft aan Jan van Bodegom, Schipper van Oudbeijerlandt op deeze Stad Seeckere poonschuijt en gevolgen voortijdts bij haar Man bevaaren omme ende voor een Somme van tweehondert een en dertigh Gulde met ende benevens een Suijver per Gulde tot Rantsoen aalles blijkende bij de Authenticque Copie der Conditie en voorwaarden van Vercoopinge gaande ten desen geannexeert dat vermits de Geringe

(folio 186)

geldinge der voorn. poonschuijt en gevolge uijt die voorsz. Coop en Rantsoen penn. niet zulle Connen werden coldaan de reparatie en leverantie door de Scheeptimmerlieden, Mastemaker en Zeijlmaker aan de gemelte Poonschuijt gedaan en gelevert mitsgaders seeckere scheepens schultbrieff ter Somme van een Duijsent Gulde Capitaal en Intressen daar op verloope waarmede de gemelte poonschuijt, met het veer ofte beurte van den dorpe van Oudbijerlandt op deeze Stadt en Rotterdam Specialijk is belast, veel min haar Supplte. verdere personeele Crediteuren en Schulden waartoe sij Supplte. overmogent en buijten Staat is als besittende geene Goederen ende Sijnde belast met vier kinderen waar van het Jongste genoegsaam blint is. Redenen waaromme de Supplte. genootsaakt wort haar te keeren tot uEd. groot agtb. Ootmoedig versoekende dat UEd. Groot agtb: tot voorkooming van viele oncoften dewelke door een tweede vercooping van de voorsz. Poonschuijt Sodue werde geoccasioneert gelieven te qualificeren en authoriseeren den persoon van Gerrard de Haan Notaris binnen dese Stad omme de voorsz. Poonschuijt, ende gevolge aan den Cooper Jan van Bodegom te Transporteere de bedonge Cooppenn. ende Rantsoen penningen te ontfangen, daar van te passeeren acte van acquidt mitsgaders daar

(folio 186vs)

van te doen Reckeningh ende het sloth van dien over te brengen in de Consignatie deser Stad omme daar over bij sententie van praeferentie en Concurrentie gedisponeert te werde Soo als naar ijders goed regt bevonde sal werde te behooren Ende dat wijders de gemelte Notaris de Haan mag werden gequalificeert en geauthoriseert, bij Soo verre den Cooper Jan van Bodegom difficulteeren mogte int presteere van den Coop omme den selve daar toe door middelen van regten volgens Conditie van vercoopinge te Constringeeren ende deselve Conditie van vercoopinge (ist noodt) ter Executie te stellen te meer in Consideratie dewijl den voor. Cooper geen der alderminste Prejuditie is Leijdende wanneer hen de gemelte bij hem gekofte poonschuijt op authorisatie van uEd. groot Agtb. behoortlijk wert getransportert Ende dat eijndelijk UEd. Groot agtb. naar der selver gewoonlijke mede doogentheijt ene medelijde, het daar toe gelieven te deigeeren ten eijnde haar Suppl.te Crediteuren quame te Consenteere dat aan haar Supplte. nietwes mogte werde toegesegt en toegevoegt uijt de voorsz.Cooppenn. der voorsz. poonschuijt tot alimentatie van de gemelde haar Supplte. vier onnosele vaderloose en beroijde arme kinderen. Twelk doende &a (was get.) Barbara Kannebeek wed. van Hendrik Venus, B:V:Gelsdorp, procr.

(In margine stond)
De Caemere steld deze requeste

(folio 187)

in handen van heeren Commiss.en van de desolate boedels der Stad Dordregt. Actum den 29 Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

(Lager Stond)
De Caemere gehoort het rappt. van heeren Commis.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande requeste en geannexeerde Copie authenticq Conditie en voorwaarden waar op de Supplte. door den Notaris Gerard de Haan op den 29 meij 1728 publijvquelijk heeft doen opveijlen en op den 3 Junij daar aan volgende finaal verkogt seeckere Poonschuijt, en gevolgen nader bij gemelte Requeste en Conditien van verkoopinge gementioneert qualificeert en authoriseert vervolgens den persoon van Gerrard de Haan Notaris binnen dese Stad omme de voorsz. Poonschuijt en gevolge aan den kooper te transporteeren de bedonge koop en rantsoenpenn. te ontfangen, daar van te passeeren acte van acquit mitsgaders daar van te doen Reckeningh te overstaan van heeren Commis.en van desolate boedels ende het het slot van dien overtebrengen in de Consignatie dezer Stad Omme daar over bij

(folio 187vs)

sententie van Praeferentie en Concurrentie gedisponeert te werden Soo als na Jders goet nogt bevonden zal werden te behooren.
R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)