Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-06-1728 Jurriaan Burgers en Maria Snep, desolate boedel


(folio 187vs)

Aan de Ed. Groot agtb. Heeren van den Geregte ende Jaemere Judicieel deser Stad.
geven reverentelijk te kennen Jurriaan Burgers en Maria Snep, man en vrouw woonende binnen dese Stad dat Sij Supplianten door de Slegte tijden en neeringloosheijt sijn gebragt te die staat, dt deselve hunnen Crediteuren niet en konnen voldoen, dat sij Supplten. van haare Crediteuren overvallen werdende liever als haare wijnige meubelties te verkooper tot groote schaade. Soo van hun Supplten. als van desselfs Crediteuren geerne met deselve souden willen ingaan eer sortabel accordt dat het mitsdien ten uijtterste nootsaakelijk was dat der Selve Crediteuren werden geconvoceert Waaromme de Supplten. haar keeren tot UEd. Groot agtb. reverentelijk versoekende

(folio 188)

dat der selver Crediteuren alle woonende binnen dese Stad en te Rotterdam t'eenen korten dage mogen werden geconvoceert te Compareeren mette Suppl.ten voor heeren Commissarissen van desolate Boedels alhier omme ten overstaan van de voorsz: Heren mette Crediteuren is het doenlijk aan te gaan een accord ende bij Mankement van accord dat deselve gehouden Sullen sijn haare goederen ten behoeve van haare Crediteuren over te geven omme te doen benificeeren door Curateurs daar toe onder het Welbehagen van UEd: Groot agtb: voor slaande den Notaris Gerrardus Verveer. Twelk dende &a. (was get.) Juriaan Burgers, Marija Snep.

(in margine stond)
De Caemere steld desen in handen van heeren Commiss.en van desolate boedels. Actum den 26 Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

(Lager Stond)
heeren Commiss.en van desolate boedels leggen den dag van Convocatie der Crediteuren tegens dijnsdagh den sesden Julij 1728 des voormiddags ten Elf uuren Actum den 29 Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)