Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-07-1728 korenmeter Leendert Roos, waarnemend korenmeter Roeland Tack i.p.v. wijlen Jan van Dosser


(folio 188vs)

Aand'Ed.: Groot Agtb: Heeren den Presiderende Borgermeester en die vanden gereghte der Stad Dordrecht.
Geeft met schuldigh Eerbiedigheijt onderdaniglijk te kennen Leendert Roos, borger deser Stad, dat UEd: Groot Agtb: den Supplt. eenige tijt gelegen, met de Coornmetersplaatse binnen dese Stad hebben gelieven te begunstigen, en waer vooren hij Supplt. uEd: Groot agtb: als nog dankbaar is, dat mede uEd: groot agtb: bij appoinctemente van dato den 15: April 1715 hem Supplt. hebben gepermitteert, omme de voorsz: Coornmeetersplaatse te laten bedienen door eenen Jan van Dosser dewelke nun onlangs is overleden, en alsoo hij Supplt. seer geerne sijn Coornmeetersplaat, nu door Roeland Tack borger deser Stad als Sijnde een bequaam en habiel persoon, Soude willen doen waernemen, Soo is hij Supplt. benevens den voorn: Roeland Tack sig bij dese addresserende aen UEd: Groot agtb. ootmoedelijk versoekende dat UEd: Groot Agtb: den voorn. Roeland Tack (voor soo alng den eersten Supplt. niet genegen mogte sijn de voorsz. bedieninge waer te nemen) tot waernemen vande selve bedieninge bij appoinctement in margine deses aen te stellen en dat wel op sodanige baten en onder al sulke Conditie als den voorn: van Dosser [Dorsten] die heeft waergenomen 't welk doende &a: (was get.) Leendert Roos en Roeland Tak.

(in margine stond voor appostil)
D'Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaende req.te accordeert den Supplt. sijn versoek qualificeert mitsdien

(folio 189)

Roeland Tack omme de Coornmetersplaats breeder te req.te gemelt, voor den Supplt. waer tenemen voor Soo lange den Supplt. niet genegen sal sijn de voors. bedieninge waer te nemen en dat op sodanige baten ten onder alsulke conditien, als Jan van Dosser de selve heeft waergenomen mitsdoende den behoorlijken Eed in handen van den Wel Ed:e Heer mr. Dirk Hubert Stoop, hooft officier deser Stad. Actum Dordt: den 13e: Julij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)