Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-07-1728 Ida Peeters weduwe Jan van Deijl, erfenis 4 kinderen


(folio 189)

Aen d'Ed:e Groot agtb. Heeren van den Geregte en Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Ida Peeters wed:e van Jan van Deijl, borgeresse deser Stad, dat deselve is gants Arm en daar en booven belast met vier kinderen alle minderjaarigh dat aan deselve kinderen bij testament van haar Moeije Anna Peeters gepasseert voor den Notaris Nievelt binnen dese Stad in dato den 31 Maij 1716 in den voorleeden Jaare 1727 met de doodt geconfirmeert was gemaekt een legaet van

(folio 189vs)

van ses Hondert Guldens dat het selve Legaat is voldaan gewerden met een obligatie van 600 Gulden ten Laste van t Gemeene Landt en Hollandt en Westvrieslandt ten Comptoire deser Stad op Anna Peeters in do. 30 Julij 1709 fol. 866 geaggrëeert den 2e Decemb. 1709 no: 7170 req.te fol. 495 ende alsoo de Supplte. (ver)mits haare Armoede als voorsz. is niet in Staat is om de voorsz. te Onderhouden maer aan den Armen sal moeten overgaan dat alsoo wijders de diaconie aan de Suppte. voor haare kinderen niet wes sal bedeelen Soo lange de kinderen selfs goederen hebben wijders dat Hermanus van der Klo(e)k, begrafenis bidder binnen dese Stad als voogdt over de voorsz: kinderen ook niet vermagh de voorsz. obligatie te verkoopen omme aan de Supplte. daar van gelde te Geven tot het op Setten van een Commenij Winkel om in staat te geraeken en daar mede eenige winste te doen Sonder alvoorens daar toe te hebben Speciale authorisatie van UWEd: Groot agtb. Soo versoekt de Supplte. dat den voorn: Hermanus

(folio 190)

van der Kloek mag werden geauthoriseert omme de voorsz. Obligatie te verkoopen en het provenu van dien aande Supplte. overtegeven off indien dit versoek onverwagt niet Soude mogen volgen, ten minste op die voorsz. obligatie te mogen negotieeren drie hondert Gulden omme daar Uijt tot onderhout van haar en haare kinderen een winkeltie op te setten. TWelk doende &a dit + merk is gestelt bij de Supplte. IJda Peeters wed. van Jan van Deijlman[SIC!] (was get.) P: Venlo, Procr.

(In Margine Stond)
De Caemere alvoorens te Disponeeren Committeert de heeren van den Honert en Gevaerts Schepenen omme dese neevenstaande requeste te examineeren Hermanus van der Kloek als voogt over de minderjaarige kinderen ter requeste gemeldt op het neevenstaande versoek te hooren en haar Ed. Groot agtb. te dienen van den selve Consideratien ende advijs. Actum den 11 meij 1728 (was get.) P: Eelbo.

(Lager Stond)
De Caamere gehoordt hebbende het rapport

(folio 190vs)

van heeren Commiss.en d'welke dese nevenstaande requeste hadde geexamineert mitsgaders Hermanus van der Kloek als voogt over de minderjaarige kinderen ter requeste gemelt op den inhoude deses haden gehoort mitsgaders gesien ende geexamineert derselver request ende wijders gelet op al het geene waar op in desen te letten stonde authoriseerdt den selven Hermanus van der Kloeck in sijne voorsz: Qualiteijt omme de obligatie van ses Hondert Guldens mede breeder ter requeste gemeldt ten meeste proffijte te vercoopen de penn. daar van te ontfangen ende aan den Cooper daar van te doen behoorlijk transport mits daar van ten meeste voordeele van de voorgemelde minderjarige wederom secuur den Leggende een Capitaal van drie hondert Guldens ende het overige off restant overgeven aende Supplte. omme daar van op te setten een Commereij Winkel tot beter alimentatie en Sustentatie van haare voorsz. vier kinderen onder Soodanige restructie e overgiffte nogtans van de Supplte. selfs dat Sij nooijt in t vervolgh om de voorsz. overige drie hondert Gulde sal vermogen Spreeken off de selve versoeken.
Actum den 13 Julij 1728 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)