Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-07-1728 Adriaantie van der Wiel, kinderen Jochem van Santschel


(folio 191)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren den Heere Presideerende Borgermr. en Regeerders der Stad Dordrecht.
Geeft Seer onderdanig en met behoorlijke Eerbiedigheijt te kenne Adriaantie van der Wiel, borgeresse alhier eerst wed: van Hendrik van SandSchel ende Lest van Johannes Gilzingh dat sij Supplte in haar eerste houwelijk onder andere verwekt heeft gehadt een Soon genaamt Jochem van Santschel dewelke in April van den Jaare 1723 voor Soldaat naar Oostindie gevaaren Sijnde aldaar is Comen te Overlijde nalaatende twee moederloose en vaaderloose kinderen genaamt Adriana van Santschel oud twaalff Jaaren en Hester van Santschel, Oud tien Jaaren dat Seedert het vertrekt van haare voorn. Soon naar Oostindien tot huijden toe desselfs voorn. twee kinderen door haar Supplte. sijn gealimentert gewerden in Cost, Drank, Cleederen, reeding en verdere Lighaams behoefften uijt oorsaake dat haar Supplte. Soon deselve sijne kinderen naakt, en berooijt Sonder

(folio 191vs)

eenige goederen te bezitten alhier te Lande was Latende dat bij Testament van Sussanna van Santschel bejaarde ongehuwde dogter binnen dese Stadt In dato den 27 Decemb. 1728 voor de Notaris Bartholomeus van der Star en getuijge alhier gepasseert aan de kind off kinderen van Jochem van Santschel is gemaakt en gelegateert eend erde part inzeekre Obligatie ten Laste van t Gemeene Landt van Hollandt en Westvries Landt ten Comptoire binnen dese Stadt staande ten naame van Sussanna van Santschel houdende in Capitaal drie hondert Guldens van dato den 2 Novb: 1712 fol. 917 verso Geaggreeert den 22 feb. 1713 no. 7866 Register fol: 547 ende de twee overige derde parten in deselve Obligatie aan Marijke van Santschel dogter van Hendrik van Santschel sijn gemaakt en gelegateert gewerden Soo nogtans en onder die bepaaling dat bij aldien de voorn. Marijke van Santschel deser weerelt quame afflijvigh te werde Sonder kint off kinderen in tleve naar te late dat in Soodanige geval haare voorsz. portie van twee derde parten in de voorsz: Obligatie sal moeten gaan en Coomen aan de voorn. kint off kinderen van de voorn: Jochem van Santschel is gemaakt en gelegateert een silvere

(folio 192)

Beugel van een Tas nevens een riem met seilver beslagh, als twee silvere kettingjes, een do: naaldekooker, een do. vingerhoed, een halff silver schaartie met een silver messie Hegie alles blijkende bij voorsz. Testament war van Extract Authenticq ten desen Geannexeert gaat dat Susanna van Santschel, het voorsz. haar Testament metter dood hebbende Geconfirmeert en naderhandt medde Sonder kint off kinderen int leve naartelate ongehuwdt overleden is, de bove gemelte Marijke van Santschel vervolgens die voorsz. gelegateerde twee derde parten in de voorn: Obligatie van drie Hondert Gulde Capitaal naar inhoude van t boven gementioneerdt Testament van Susanna van Santschel aan de kindt off kinderen van Jochem van Santschel (sijnde de voorsz: Adriana, en Hester van Santschel) gekomen wesende deselve kinderen alsnu eijgenaars gewerden sijn van de bovengemelte geheele obligatie van drie Hondert Gulde Capitaal en Intressen daar op verloopen mitsgaders van het verder Silverwerk aan haar Lieden Gelegateert Ende dewijl het Regtens is dat kinderen dewelke goederen Zijn besittende selfs niet door haare ouders veel min door een Grootmoeder behoeven

(folio 192vs)

gealimentert te werde Soo keert de Suppl.te haar tot UEd. Groot Agtb. Seer Ootmoedig versoekende dat UEd. Groot Agtb. de Testamentaire voogden gestelt bij de meergemelte Susanna van Santschel Sijnde Cornelis de Witt, meester bakker alhier ende Jacob Spaan, deecken van 't Groot Schippers Gilde binnen dese Stad onder wie de voorszs. obligatie en het verder Silverwerk is berustende bij appoinctement in margine dezer gelieven et qualificeeren en authoriseeren en voor soo veel desnoots te ordonneeren omme aan haar Supplte. te demanueeren en over te geven de bove gemelte aan de voorn. kinderen gelegateerde Obligatie van drie hondert Gulden Capitaal met de bescheijde daar tie Specterende en met d'intresse daar op verloope mitsgaders alle het silverwerk bij t voorsz. Testament van Susanna van Santschel aan de kind ogg kinderen van Jochem van Santschel (sijnde allenelijk Adriana en Hester van Santschel hier vooren gemeld) ende haar Suppte. wijders te qualificeren en authoriseeren omme het voorsz. Silverwerk mitsgaders de voorn. Obligatie van drie Hondert Gulde Capitaal te mogen verkoopen deselve Obligatie

(folio 193)

aan den Cooper te Transporteeren en voor de vrijwaringe te verbinden de persoonen, en goederen van de voorsz. pupille Adriana en Hester van Santschel Ten eijnde omme uijt die Cooppenn. te procedeeren van de gemelte Obligatie en het voorsz. Silverwerk te Connen vinden Soo verre Sal Connen strekken het gunt Sij Supplte. aan de voorn. Pupille Adriana en Hester van Santschel nu Seedert Vijff Jaare aan alimentatie als anders heeft verstrekt Te meer dewijle Sij Supplte. is een vrouw van geringe middelen bejaard Swak en dikwerff siekelijk en vervolgens Selfs Seer wel noodig hebbende t'gunt Sij vermits de Slegte neeringe met een klijn winkeltie waar van sij bestaan moet is winnende Twelk diende &a. (was get.) Adriaantie van der Wiel, P.V.Gelsdorp procr.

(In margine Stond)
De Caemere alvoorens disponeeren Committeert dheren mr. Govert van Slingelandt vrijhr: van Slingeland en Mattheus Onderwater Schepenen deser Stad Dordregt omme de Supplte. mitsgrs. Cornelis de Witt, mr. bakker en Jacob Spaan, deeken vant Groot Schippersgilde in qualiteijt als bij de neevenstaande req.te op den inhoude van

(folio 193vs)

dien nader te hooren en wijders te dienen van haar Ed:e Considesatie en advijs. Actum primo Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Lager Stond
De Camere gehoort het rapport van heeren Commiss.en mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande req.te accordeert de Supplte. haar versoek qualificeert en authoriseert mitsdien Cornelis de Witt, mr. bakker en Jacob Spaan deken vant Gropot Schippers Gilde , als testamentaire voogden over Adriana en Hester Sandschel respectivelijk breeder bij de neevenstaande requeste gemeld omme aan de Supplte. te demanieeren en overtegeven te Obligatie ten Lasten van het Gemeene land van Holland en West vries Landt ten Comptoir binnen dese Stad Staande ten name van Susanna van Santschel Capp. drie Hondert Gulden van dat den 2 novemb. 1712 fol: 917 verso geaggt. den 22en Februarij 1713 N. 7868 regist. fol: 547 met de bescheijden daar toe specterende en met de Intressen daar op verloopen mitsgaders alle het Silverwerk

(folio 194)

bij Testamente van Susanna van Santschel aan de kind off kinderen van Jochem van Santschel alle mede respectivelijk breeder bij de neevenstande req.te gementioneert authoriseert en qualificeert wijders de Supplte. omme het voorn: Silverwerk mitsgaders de gemelte Obligatie van drij Hondert Guld: Capp: te moogen verkoopen die aan den Cooper te Transporteeren en voor de vrijwaringe te verbinden de persoonen en Goederen van de gemelte Adriana en Hester van Santschel ten eijnde omme uijt de Coopp: te Connen vinden Soo verre het Sal Connen Stukken het Gnt Sij Supplte. aan deselve Adriana en Hester van Santschel aan alimentatie als anders heeft verstrekt.
Actum den 13 Julij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)