Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-07-1728 Pieter Nolthenius, insolvente boedel


(folio 196vs)

Aan de Ed. Groot achtb. Heeren van den Geregte ende Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Verthoont Reverentelijk Mr. Dirk Spruijt als geauthoriseert van de personele Crediteuren van den boedel van Pieter Nolthenius hoe dat vervolgens een sommieren over geleverde Staat in Consignatie deser Stad, onder de Erffgenamen van dheer Secretaris Everwijn Zalr. nog sijn berustende de Somme van Seven duijsent vijff hondert twee en seventigh Guldens vijfftien Stuijvers twaalff penn., en nadien den voorsz. boedel wegens diverse oneffenheden voor alsnog tot eene finale effenheijt niet kan werden gebragt Soo versoekt den verthoonder dat uEd. Groot achtb. denselven gelieven te qalificeeren om de gem: Somma van Seven duijsent vijff hondert twee en seventigh Guldens vijfftien Stv. twaalff penningen ten voordeele van de Crediteuren van den voorsz. Boedel aan dese Stad te mogen geven op een Intressen van drie pr:Cento Jaarlijcx vrij van alle Lasten en wijders te qualificeren de te verscheijnende ofte reets van andere beleijde Capitaalen

(folio 197)

(op den Alblasserwaardt volgens appoinctement van dato den 25e: maart 1727 deser Ed. Caemere genegotieert) verschenen Intressen onder zijne quitantie te ontfangen ende ist doenlijk op de Stad mede tegens Intrest van drie pr.cto. Jaarlijks te beleggen. tWelk doende &a Uijtte naam van den verthoonde (was get.) B.V.Gelsdorp procureur

(In margine Stond)
De Caemere gesien ende geexamineert hebbende dese neevenstaande requeste ende wijders gelet op al het gene waar op in desen te letten Stonde, accordeert den verthoonder in sijne qualiteijt desselffs versoek qualificeert dien volgende den selven omme de Gelden en penningen van den insolventen boedel van Pieter Nolthenius dewelke nogh in de Consignatie onder de Erffgenamen van D'heer Secretaris Mr. Pieter Everwijn Zalr. Sijn berustende sijnde perreste na voorgaande afftreck van vier hondert Guldens Soo de Secretarissen nogh Competeerde wegens den Lx penningh van Soodanige Sommen als in de respective reckeningen bij in advententien sijn gebragt en dewelke op de Staten van praeferentie hadden moeten komen, volgens een Sommieren overgeleverde Staat ten desen geannexeert een Somma van Seven duijsent vijff hondert twee en Seventigh Guldens vijfftien

(folio 197vs)

Stuijvers twaalff penningen, uitj de voorsz. Consignatie onder desselfs quitantie te mogen Ligten ten eijnde Omme deselve ten voordeele van de gemeene Crediteuren van den voorsz. boedel aan dese Stad op een intrest van drie percent Jaarlijcx vrij van alle Lasten te mogen geven mits dat hij verthoonder nadat hij de voorsz: penningen invoegen als voorsz. sal hebben beligt en de daar van Ontfangen hebbende obligatie off recipissen gehouden sal sijn deselve recipissen off Obligatien wederom te Sullen overbrengen onder de Custodie en de bewaringe van welgemelde Erffgenamen van Dheer Secretaris Everwijn Zalr. en Sullen dienvolgende de voorsz. recipissen off Obligatien Sijn en blijven van deselve natuur als de penningen hier vooren gemeld tot tijt en wijle bij haar Ed:e Groot achtb. dienaangaande nader sal sijn gedesponeert qualificeert wijders den verthoonder om in Sijne qualiteijt de te verschijnende offte redts van andere beleijde Cappitalen op den Alblasserwaard (volgens appoinctement van dato 25 Maart 1727 desen Ed:e Caemere genegotieert) verschenen intressen onder desselfs quitantie te Ontfangen ende ten dieneijnde de Lichtinge van de voorgemelde Obligatien off recipissen onder desselfs handschrifftbr>
(folio 198)

te doen mits na den Ontfangh van de voorgemelde intressen bij in treckingh van desselfs voorsz. hadnschrifft deselve Obligatien off recipissen Wederom brengende ter plaatse waar hij verthoonder deselve heeft gelight Wijders de intresten Soo hij verthoonder van tijt tot tijdt ende sulcx Successivelijk sal komen te ontfangen ist doenlijck mede op dese Stad Jegens Intrest van drie percent Jaarlijcx als hier voren te belggen mits insgelijx de recipissen off Obligatioen vandien ilico brengende onder de Custodie, en bewaeringh van de voogemelde Erffgenamen van De heer Secretaris Everwijn Zalr. dewelke insgelijx Sullen werdeng ehouden van die natuur als hiervooren is gemelt.
Actum den 13 Julij 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)