Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


18-02-1727 Adriaan Baan


(folio 24)

Aande Ed. Groot Agtb. Heeren van den Geregte Ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht

Geeft reverentelijk te kennen Wesel Adriaans Bos dat Adriaan Baan in Sijn leven Camerbewaarder binnen dese Stadt bij testament gepasseert voor den Notaris Bartholomeus van Gelsdorp ende Seeckere getuijgen binnen dese Stad van dato 16e Septemb: 1712 den Suppliant tot Sijn mede Erffgenamen hadde geinstituurt, onder die Conditie nogtans dat desselfs portie Soude Sijn fideicommis etc dat den voorsz. testateur tot executeur van Sijn voorsz: testament mitsgaders tot voogden over de minderjaerige daer inne geregtigt hadde gestelt d'Heer en mrs. Johan Hallingh hooft officier deser Stadt ende Jan Becius, advocaat voor den Ed.e Hove van Hollandt alles volgens den voorsz. testamente dat den voorsz. Adriaan Baan eenige tijt daar na deser werelt overleden zijnde, Sijn testamentaire dispositie met er doot hadde geconfirmeert dat den Supplt. is komen te trouwen ende dat vervolgens daar door de qualiteijt van de voorsz: Heeren Johan Halling ende Jan Becius is Comen te Cesseren Soo vind den Suppliant hem genootsaakt te keeren toUEd. Groot Agtb. ootmoedelijk versoekende Appoinctement Waar bij de voorsz: heeren Johan Hallingh Ende Jan Becius in haare voorsz. qualiteijt werden geauthoroseert ende gequalificeert

(folio 24vs)

aan den Supplt: te demanueren ende over te geven alle de fideicommissaire goederen den Supplt. Uijt Cragte van den voorsz. testament van den voorsz. Adriaan Baan op gecomen en aenbestorven omme bij de Supplt: geadministreren te werden.
twelk doende &a.
Uijtte naem van den Supplt. (was get.) B:V:Gelsdorp procur.

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere alvorens te disponeren committeert de heeren Onderwater en van de Graeff omme den nevenstaende req.ter te examineren en, op t versoek in desen gedaen te hooren de heer executeurs van den testamente van Adriaen Baan en voorts mijn Ed. heeren van den gerechte te dienen van haar Ed. Consideratie en advijs Actum den 18 feb. 1727 J. v. Vechoven.

(lager Stont)
de Camere Gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende req.te ende gehoort rapport van heeren Commiss.n die opt versoek in desen gedaen gehoort hadden de Heeren executeurs voornt. accordeert den Supplt. sijn versoek gequalificeert dienvolgende de heeren en mrs. Johan Hallingh Ende Jan Becius in haare qteijt omme aen den Supplt. te demanueren ende overte geven alle de fideicommissaire goederen den Supp.lt uijt kragte van den testamente van den voorn. Adriaen Baen opgekomen en aenbestorven omme bij

(folio 25)

den Supplt. geadministreert te werden mits dat de effecten bij ende voor de extraditie door een der Secretarissen tegens de alienatie en oppignoratie Sullen worden gebrandmerkt als fideicommis. Actum den 26 februarij 1727. J. v. Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)