Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


29-07-1728 Huijbert Figters, desolate boedel


(folio 198)

Aan d'Ed. groot Heeren die van den Geregten en Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Huijbert Figters, borger en inwoonder binnen dese

(folio 198vs)

Stad, dat hij Suppliant door de Slegte en neeringloose tijden is geraakt en geinsolveert, in eenige Schulden die den Supplt. als hij niet overvallen hadde geworden nogh wel verhoopt hadde te Cunnen betalen Dogh dewijle eenige van Sijne Crediteuren tot Lasten van hem Suppliant van dese Ed. Caemere becomen hebben Condemnatie waar over hij Suppliant reets ook al wwert geexecuteert en verders nogh met Executien wert gedreijgt waar doord en Supplt. ten eenemaal staat te werden geruineert Soo is hij Suppliant genootsaakt gewerden hun bij desen te addresseeren aan UWEd. Groot Agtb. onderdaniglijk versoeckende dat UEWd. Groot Agtb. Iemand tot Curateur in sijnen boedel gelieven aan te stellen om sijn goederen ten behoeven van sijne gesaementlijke Crediteuren ad opus Jus habentium te doen vercoopen en te benificeren dar toe met goetvinden van UEd. Groot Achtb. voorstellende den Notaris en procureur Huijbert van Wetten Dogh alvorens tot de vercoopinge te Comen versogte den Suppliant dat Sijn gesaementlijke Crediteuren bij den anderen mogten werden geconvoceert Omme te ondernemen, off deselve

(folio 199)

niet wel genegen Soude Sijn met hun Supplt. ten overstaan van de Ed. Groot Achtb. heeren Commissarissen van de desolate boedels aen te gaan een minnelijck Accordt TWelk doende &a. (was get.) Huijbert Figters, H.V. Wetten, procr.

(In Margine Stond)
De Camere ordonneert dat dese request sal werden gestelt in handen van de heeren Commiss.en van de desolate boedels Omme de gesaementlijke Crediteuren van den Suppt. bij den anderen te doen convoceeren ten eijnde omme te onderstaen off bij deselve genegenthijdt Soude Sijn om met den Suplt. een Minnelijk Accord aan te gaan ende bij onstentenisse van dien steld aan tot Curateur over den boedel van den Supplt. den Notaris en Procureur Huijbert van Wetten met ende neffens Ewout Bosvelt eerste en geswooren Clercq ter Secretarij, edogh op een Zalaris Omme aldan de goederen van den Suppliant ten voordeele van Sijne voorsz. gesaementlijke Crediteuren Ad opus Jus habentium te beneficeren en vercoopen mits sigh in alles reguleerende na de ordonnantie op de desolate boedels binnen dese Stad geemaneert. Actum den 29 Julij 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)