Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


05-08-1728 Maria Keat weduwe van Samuel Zeeman, wijlen haar zuster Anna Keat


(folio 199vs)

Aande Ed:e Groot Achtb. Heeren die van den Gerechte ende Camere Judicieel der Stad Dordregt.
Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Maria Keat wed:e van Samuel Zeeman wonende trot Rotterdam dat haer Suppliante Suster Anna Keat eenige weecken geleden binnen dese Stad, deser weerelt is komen te voerlijden, dat sij Supplte. haer gemelte Suster ter aerde heft doen bestellen, dat haere Suster niets heeft naegelaten als eenige weijnige goederen en geringe meubilen, waer uijt nauwelijks de Costen vande begraaffenisse en andre dootschulden sullen konnen werden gevonden, ende alsoo sij Supplte haer niet derff aanmatigen om die weijnige goederen en geringe meubilen te vercoopen om daer uijt de begraaffeniskosten en doodschulden te vinden Sonder bij UEd: Groot Agtb: daer toe te sijn gequalificeert ende geauthoriseert redenen waeromme de Supplte haer is keerende tot UEd: Groot met vorige reverentie versoekende appoinctement in margine deses waer bij de Supplte wert gequalificeert ende geauthoriseert de weijnige goederen en geringe meubilen te mogen doen vercoopen, de Cooppenningen te ontfangen, ende daer uijt de begraaffenis Costen en andere doodschulden te betalen, Sonder dat de Suppl.te daer door verstaen sal werden haer als Erffgenaam van haere voors. Suster te gedragen 't welk doende &a. (onderstond) uijtte name vande Supplte. (was get.) B:V:Gelsdorp Procr.

(in margine stond voor appostil)
D'Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaende req.te accordeert de Suppl.te haer versoek

(folio 200)

authoriseert en qualificeert mitsdien deselve omme de weijnige goederen en meubilen van haer overleden Suster Anna Keat te mogen doen vervoopen de Cooppeningen te ontfangen, ende daer uijt de begraaffenis Costen en andere doot schulden te betalen, Sonder dat de Supplte. daer door verstaen sal werden haer als Erffgenaam vande voorsz: haere Suster te gedragen.
Actum Dordt. den 5en Augustus 1728 (was geteekent) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)