Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-08-1728 Barent van Ree, desolate boedel


(folio 200)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren van den Geregte en Caemere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeft onderdaniglijk te kennen Barent van Ree, borger deer Stad dat den Suppliant tot Sijn, Leetwesen niet in Staat is om Sijne Crediteuren van derselver agterwesen te konnen voldoen en alsoo reets eenige van dien hem Suppliant in regte hebbe betrocken vervolgen Sententie t'Sijnen lasten geobtineert en uijt Kragte van dien wert geexecuteert Willende naar geen redelijke presentatie horen veel men daar mede te vreden te sijn Waaromme den Suppliant genootsaakt gewerden sijnen boedel en goederen ten behoeve van Sijne gesaementlijke Crediteuren te abandonneeren gelijk hij verklaart

(folio 200vs)

te doen bij desen redenen waer om den Suppliant hem aan UWEd. Groot agtb. is addresseerende reverentelijk versoekende dat gemelt UE Groot agtb. tot benificeeringh van Sijnen boedel en goederen een Curateur gelieve aan te Stellen daar toe met believe en Welbehagen van UEd. Groot Agtb. voorslaande den Procureur Albertus van Nievelt. TWelk doende &a (was get.) Barent van Ree, Andries Cant, Procureur.

(In margine Stond)
De Caemere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande requeste accordeert den Supplt. Zijn versoek stelt mitsdien aan tot Curateurs in desselfs boedel den Notaris en Procureur Albertus van Nievelt en Ewout Bosvelt Clercq ter Secretarije Edogh op een Salaris omme de goederen van den Suppliant Ad opus Jus habentium ten voordeele van Zijne Crediteuren te benificeeren en vercoopen mits Sig in alles reguleerende na de ordonnantie op de desolate boedels binnen dese Stad geemaneert. Actum Dordrecht den 7en Augustus 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)