Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


14-08-1728 Jacobus Tack, gevangen op het stadhuis


(folio 201)

Aan de Ed. Groot achtbare heeren van den Geregte en Caemere Juditieel deser Stad Dordrecht.
Geven reverentelijk te kennen Tanneken Rens wed. van Cornelis Tack ende Nicolaas Tack dat Jacobus Tack den Supplte. Soon en broeder resp:e betigt is geworden ende niet Sonder gront dat den selven eenige dagen geleden des nagts aan een huijs binnen dese Stad moeijelijkheijt Souden hebben aangeregt dat denselven eenige dagen daar na door den Stadthouder ter dier Saeke is gebragt in Gijselingh in eene herberge alhier en een dag daarna op den Stadhuijse dat het verblijff aldaar boven de smerte aan den selven schandelijk en schadelijk is dat om meerder schande en schade voor te komen desselfs goede vriende hadde kunnen goetvinden dat werk met den heer officier deser Stadt aff te maeken dat daar toe ende

(folio 201vs)

tot de kosten van de Gijselingh als anders nodig was een Somme van twee hondert Gulden dat desselfs voogt Jan Kluijt in den qualiteijt onder Sig hebbende een obligatie, op het gemeene Landt niet geerne de voorsz. twee hondert Gulden Sonder Authorisatie Souden op Schieten en de alsoo den voorn. Jacobus Tack door dat droevig verblijff meer sal werden gematteert in dien het voorsz: Accord niet aanstonts werde voldaan Soo heren de Supplte. hen tot UWEd. Groot Achtb: reverentelijk appoinctement Waar bij den voorn. Jan Kluijt als administerende voogt van den den voorn. Jacobus Tack werde geauthoriseert Omme de voorsz: Somma van twee hond.rt Gulden jegens intrest tot vier pr:Cent aanstonts aan de Supplte. op te schiete. TWelk diende &a (was get.) Tanneke Rens, Klaas Tak, P. Venlo, procr.

(nog stond)
Wij ondergesz: Tanneken Rens ende Nicolaas Tak Supplten. in de voorenstaande req.te gemeld bekennen bij desen uijt handen van de heer Jan Kluijt in zijne voorsz. qt. en ingevolge ontfangen te hebben de versogte Somma van tweehondert Guldens. Actum den 13 Aug. 1728 (was get.) Tanneke Rens, Klaas Tak.

(folio 202)

(In margine Stond)
De Caemere gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande requeste accordeert de Suppte. derselver versek Authoriseert mitsdien Jan Kluijt als administerende Voogd van Jacobus Tack omme de gerequirerde Somma van twee hondert Gulden Jegens intrest tot vier percento aantstonts aan de Supplt.en op te schieten. Actum den 14 Augustus 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)