Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-08-1728 wijlen blokmaker Arij Karluburgh


(folio 202)

Aan d'Ed: Groot achtb. Heeren den heer Presideerende Burgermeester ende Regeerders der Stad Dordrecht.
Geven met Schuldige Eerbiedigheijt te kennen de ondergesz. dekenen van 't Grood Schippers Gild binnen dese Stadt dat Sij Supplianten tot Lasten van Arij Karluburgh gewesene Blokmaaker over eenige tijt alhier overleden te pretendeeren hebbende over verschenen huijshuur

(folio 202vs)

een Somma van f 233:8:- desselfs naargelatenen goederen bestaande in eenige gereetschappen ruiw blokwerk en huijsraadt naar voorgaande Consent van den Wel Ed. Heer Presiderende Burgemeester op den 31 Julij Laastleden door den Camerbewaarder Pieter van Well hadden doen arresteren op haren grond En off wel de kinderen van den voorn. Arij Karluburg op 't doen van 't arrest in 't huijs van haren vader nog sijnde wel behoort hadden ordre te Stellen omme de voorsz. goederen van haren Vader te vercopen ende Sijnen Crediteuren te voldoen off anders Sig te addresseeren aan UEd: Groot achtb. ten eijnde UWEd. Groot Achtb. Jmant Sonder Qualificeeren omme den Boedel van haaren vader te redden Soo ist nogtans Sulcx dat deselve in der Stilte Uijt dese Stadt waren vertrokken Sonder aan Jmand ordre wegens t'een off t'ander gelaten te hebben mede nemende de Sleutels van 't voorsz: haar Supplts. huijs. En alsoo Sij Suppl.ten haar voorsz. huijs geern aan een ander Souden verhuure mitsgaders voldoeninge van haare huurpenningen hebben sijn deselve

(folio 203)

te raden gewerden haar te addresseeren aan UEd. Groot achtb. ootmoediglijk versoekende dat UWEd. Groot achtb. den Camerbewaarder Pieter van Well gelieven te qualificeeren omme t'voorn. huijs te doen openen ende goederen daar in gevonden werdende publijcquelijk te doen vercoopen mitsgaders de penningen daar van provenierende naar afftrek van de oncosten aan haar Suppl.ten voor Soo ver Sal Comen strekken onder haare quitantie te voldoen twelk doende &a. (was get.) Kornelis Sprangers, Leendert van Kooten.

(In margine Stond)
De Caemere gesien en geexamint. hebbende de neevenstaande requerste qualificeert den Camerbewaarder Pieter van Well om het huijs bij deselve requeste gemeld te doen openen ende goederen daar in gevonden werdende publijcquelijk te doen vercoopen mitsgaders de penningen daar van provenieerende naar afftrekt van de Onkosten aan de Suppl.ten voor Soo verre Sal konnen

(folio 203vs)

strecken onder haar quitantie te voldoen. Actum den 13 augustij 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)