Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-08-1728 Cornelis Smits (overleden), zijn zuster Anna Smits in het leprooshuis


(folio 203vs)

Aande Edele Groot Agtb: Heeren die van den Geregte ende Camer Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen de naaste vrienden van Anna Smits, wonende binnen deeze Stad, dat deszelfs Broeder Cornelis Smits op gisteren deezer werelt is Comen te overleijden, dat den voorsz: Cornelis Smits bij zijn Testament op den 13e: Meij 1719 gepasseert voor den Notaris Huijbert van Wetten ende Seckere getuijgen sijne voorsz: Suster Anna Smits, tot zijn eenige ende universeele Erffgenaam hadde geinstitueert, T is nu sulxs dat de voorsz: Anna Smits, (tot haar Supplts: leetweezen) haar Soodanig in den drank comt te verlopen, dat zij in geen staat is om haar selven te connen Regeeren ook geene de minste ordre tot het ter Aarde brengen van haar Broeder kan stellen datter grote ongelucken door haar dronkenschap te wagten zijn, Sulxs om all het zelve voorte comen het seer noodsakelijk is dat de voorsz: Anna Smits wert geconfineert Redenen waaromme de Supplt.en haar sijn addresserende tot UWEd: Groot agtb: onderdaniglijk (ver)soekende

(folio 204)

appoinctement in margine deezes, waarbij de Supplten. mogen werden gequalificeert ende geauthoriseert de voorsz: Anna Smits int Leproos Huijs binnen deeze Stad te mogen Confineren, ende waarbij de Supplten. verders mogen werden gequalificeert omme het dode Lighaam van den voorsz: Cornelis Smits ter Aarde te bestellen de geringe meubilen en goederen bij den zelven naargelaten te doen vercopen omme uijt de Penningen daar van te Provenieren de voorsz: Anna Smits te onderhouden (onderstont) tWelk diende &a. (was get.) Uijttenaam vande Supplten. B:V:Gelsdorp Procr:

Lager Stont)
Wij ondergesz: verclaren en attesteeren bij deezen dat de positiven int voorenstaande Request ternedergestelt sijn waragtig en dat de voorsz: Anna Smits (ons oordeels) noodsakelijk dient te werden geconfineert (was geteeckent) Hermanus van Oldenborg en Adr: Franken 1728.

(In margine Stont voor appostil)
De Camere gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Supplten. haar versoek qualifcieert en authoriseert mitsdien dezelve omme ten haren Consten Anna Smits hierneevens gemelt int Leprooshuijs binnen deeze Stad te mogen Confineeren qualificeert verders de Supplten: omme het doode Lighaam van Cornelis Smits ter Aarde te doen bestellen ende geringe meubilen en goederen bij denzelven nagelaten te doen vercopen, omme uijt de penn: daar van te Provenieeren voor Soo verre het Strecken mag de voorn: Anna Smits te onderhouden. Actum den 20e: Augustij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)