Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-09-1728 Dirck Adolff Glaise en Anna Elisabeth Philippe, scheiding van tafel en bed


(folio 204vs)

Aende Ed. Groot Achtb. Heeren die van den Gereghte ende kaemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Dirck Adolff Glaise Bode en Postmeester van de Post brieven deser Stad op Amsterdam en Anna Elisabeth Philippe desselfs huijsvrouw hoe dat Sij Suppl.ten nu al over de Sestien Jaaren met malkanderen Sijnde getrouwt geweest nu eenige Jaaren herwaarts niet hebben gevonden Soodanige dispositie als noodigh is om in goede harmonie en eenigsints als man en vrouw te te Leven dat de Supplten. wel gehoopt hadde dat de tijdt hier in eenige veranderingh ten goede moghte hebben geegven maar in tegendeel ondervonde

(folio 205)

dat de verwijderingh hoe Langer hoe grooter wort weshalven de Suppl.ten te raade Sijn gewerden om voor Sigh ten eijnde gerust Leven te erlangen Sigh te jeeren tot UEd.: Groot achtb. met vorig reverentie versoekende appoinctement in margine deses waarbij de Suppl.ten wettelijk werden gesepareert van bedt, taafel, bijwooninge en goederen met den gevolg van dien. tWelk doende &a (was get.) Dirk Adolph Glasie, Anna Elisabeth Philippe, B.V.Gelsdorp, procur.

(In Margine Stond)
De Caemere gesien ende geexamineert hebbende dee nevens staande Request accordeert de Suppliant haar versoek (haar versoek) separeert mitsdien deselve van Bedt, tafel, bijwooninge en Goederen met den gevolge van dien. Actum den 7 Septb: 1728 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)