Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-09-1728 Damas Hooglander, overleden 27-4-1728, verkoop huis Kromme Elleboog


(folio 205vs)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren den Presiderende Borgermeester Ende Regeerders der Stad Dordrecht.
Geven met Schuldigte eerbiet te kennen Willem en Pieter Hooglander, Borgers deser Stad dat haren Broeder Damas Hooglander op den 27en April deses Jaars 1728 ab intestato binnen dese Stad was komen te overlijden hebbende denselven naargelaten een huijs en Erve staande in de Crommenelleboogh binnen dese voorsz: en nog een geringen Huijsraadt en Inboel dat Sij Supplt.en bij Acte op den 29en dito daar aan volgende voor den Notaris Gerrardus Verveer en getuijgen binnen dese Stad gepasseert hadden te kennen gegeven dat Sij Supplt.en geen volkomen kennisse hadden

(folio 206)

van de nalatenschap van den voorn. haaren Broeder en daar over bedugt waren niet wetende wat schulden en Lasten in der tijt Souden konnen opdoen en openbaren ende daaromme hadden verklaart dat Sij haar voor als nog niet wilden gedragen als Erffgenamen maar dat Sij Suppl.ten als naaste bloetverwanten en Uijt natuurlijke en Christelijke Lieffde het doode Lighaam van den voorn. haren broeder Souden laten ter aarde brengen ende te verschieten de noodige begraaffenisse kosten dat sij Suppl.ten vervolgens tot drie diversche rijsen in de Courant hadden doen bekent maaken dat die eenige Actie ofte pretensie ten Lasten van den Boedel van den voorn. haren Broeder vermeijnende te hebben dat Sij haar gelieven te addresseere aan de Suppl.ten voor den 1en Augustij Laatstleden dat tot nog toe niemant Sig hadde geopenbaart En alsoo het geringe boeltie van haar Supplt.ten voorn. Broeder niet kan blijven ongereddet

(folio 206vs)

Soo Sijn de Supplt.ten te raden geworden haar te addresseeren tot UEd. Groot Agtb: ootmoediglijk versoekende dat UEd: Groot Agtb. de Supplten. gelieven te Authoriseeren en te qualificeeren Omme het voorn. Huijs en Erve mitsgaders den Weijningen huijsraadt publicquelijk te doen vercoopen en de Cooppenningen van dien te Ontfangen en ten requarde van t voorn. huijs aan den Cooper te doen Wettig en behoorlijk Transport des dat de Suppl.ten gehouden Sullen Sijn des gerequireerdt werdende daar van ten Overstaan van heeren Schepenen Commissarissen van desen Ed: Geregte te doen behoorlijke Rekening bewijs en Reliqua. Twelk doende &a (was get.) Willem Hooglander, Pieter Hooglander, H:V:Wetten procr.

(In margine Stond)
De Caemere gesien en de geexamineert hebbende dese nevenstaande Requeste accordeert de Suppl.ten haar versoek Authoriseert ende

(folio 207)

qualificeert mitsdien deselve Omme het huijs en Erve mitsgaders de Wijningen huijsraadt breeder ter Requeste gemelt publijcquelijk de doen vercoopen de koppenningen van dien te Ontfangen Ende ten requarde van het voorsz: huijs aan den kooper te doen wettig en behoorlijk transport des blijvende Supplten. gehouden daar van ten overstaan van Heeren Schepenen deser Stad te doen behoorlijke Reeckeningh bewijs ende Reliqua. Actum den 7en September 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)