Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-09-1728 Jan van Almeloo i.p.v. Andries van Driel, appeltonders


(folio 207)

Aan d'Ed: Groot Agtb: Heeren den Heer Praesiderende Burgmeester ende Regeerders mitsgaders Heeren Thesauriers ende goede Luijden vanden Agten der Stad Dordregt.
Geeft met schuldige Eerbiedigheijt te kennen Andries van Driel, borger en Appeltonder deser Stad, dat hij Suppl.te over eenige Jaren door UEd: groot Agtb: is begunstigt met de bedieninge van de Appel

(folio 207vs)

ton, binnen Deze Stad, waar voren den Supplt. UEd. groot Agtb. als nog is bedankende en alsoo hij Supplt: (vermits andere affaire is hebbende) Seer geern daarvan weder wilde desisteren is hij te rade gewerden Sig te addresseren, tot UEd: groot Agtb: ootmoediglijk versoekende dat UEd: groot Agtb: hem Supplt: van de voorz: bedieninge gelieven te ontslaan en in Sijn plaats aantestellen Soodanig ander bequaam persoon als UEd: groot Agtb: sullen comen goet te vinden Twelk doende Etc. (was geteekent) Andries van Driel.

(in margine stont voor abpostille)
Mijn Ed. Heer van den geregte thesauriers en goede Luijden van den agten deser Stad Dordt: accorderen den Supplts: sijn versoek ontslaan den selven mitsdien van de bedieninge van de appelton. Actum den 16 Septb: 1728 get. R. Nolthenius.

Aan d'Ed. etc.
Geeft recerentelijk te kennen Jan van Almeloo borger dezer Stad dat door den vrijwillige afstand van Andries van Driel is open gevallen en ter dispositie van UEd. groot agtb: gestelt een bedieninge vande Appelton binnen deser Stad. En alzoo dat

(folio 208)

Supplt: seer geern met de voorn: bedieninge doorde goethijt van UEd. groot agtb: was begunstigt is den selven te raden gewerden sig te addresseren aan UEd: Groot Agtb: ootmoediglijk (ver)soekende dat UEd. groot Agtb: hem Supplt: met de voorsz. bediening gelieven te begunstigen en aan denselven verleenen acte in ordinaria forma welk doende etc. was get: Jan van Almeloo.

In margine Stond.
Mijn Ed: Heeren van den geregte thesauriers en goede Luijden van den Agten der Stad Dordt. gesien en(de) geexamint: hebbende de nevenstaande reqt: accorderen den Supplt: Sijn versoek en sal aan denselven ter Secretarie gedepecheert werden acte in ordinaria forma. Actum den 16 Septb. 1728 (was get.) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)