Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-09-1728 Jurriaan Reijgels, overleden 1718


(folio 208)

Aande Edele Groot Agtb: Heeren die vanden Gerechten en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft Reverentelijk te kennen Anna Marija Reijgels, bejaarde ongehuwde dogter wonende binnen deeze Stad dat haren vader Jurriaan Reijgels in zijn leeven gewesene Dienaar vanden Ed: Hooft officier binnen deeze Stad int laatst vande Maand februarij des Jaars 1718, deezer werelt is Comen te overleijden naarlatende vier kinderen, teweete de Supplte ende hare Suster Berbera Reijgels, Bejaarde ongehuwde Dogter Jegenwoordigh wonende als Dienstmeijd tot Delft mitsgaders

(folio 208vs)

Susanna Rijgels, nu Oud omtrent drie en twintigh Jaren en Jurriaan Reijgels nu Oud omtrent Negentien Jaren, beijde wonende ten Huijse vande Supplte:, dat den voorn: Jurriaan Reijgels bij Sijne afflijvigheijt tot voogden over de voorsz: Sijne twee minderjarige kinderen hadde aangestelt Lambert Kemp en Jan Kemp, beijde gewoont hebbende binnen deeze Stad met Seclusie vande Weeskamer alhier ter Steede volgens d'Acte daarvan Zijnde opden Vijfftienden februarij des Jaars 1718 gepasseert vooren Notaris Jacob Beudt en Seeckere getuijgen alhier binnen Dordrecht Resideerende ter deezen annex, en off nu wel de gemelde Voogden op't overlijden vanden voorn: Jurriaan Reijgels, met de Supplte: ende hare Susters, hadde behoren den voorsz: Boedel aanteneemen, ende te verdeelen, Soo hebben dezelve Sij daar niet willen inlaten, vermits er inden voorsz. Boedel niet meerder bevonden wiert dan Seckere twee kleijne Huijskens en Erve t'eene staande ende gelegen in 't Toornstraatje binnen deeze Stad, ende t'andere staande ende geleegen in de Wingertstraat binnen deeze Stad, beneevens nog eenige geringen en slegten Huijsraat, en inboedel waar vande voorsz: twee minderjarige kinderen voor haar Portien, in 't minste niet Conden werden gealimenteert te meer om dat den voorsz: Boedel nog was belast met eenige Jaren (ver)pondingen 100e Penn., Straat, Clap, Lantaarngelt, en andere lasten, sulxs dat dezelve tot lasten vandeeze Stad zouden hebben moeten comen, Dogh omdat de Supplte: dat niet geern heeft willen zien, Zoo heeft de gem:e Suster Berbera Reijgels, den voorn: Boedel en goederen Sedert 't overleijden van haren voorn: Vader onder haar geslagen ende de voorsz: haar twee minderjarige Suster ende Broeder van halven bedde bij haar in Huijs genomen, en tot dus verre opgebragt, en gealimenteert, Soo uijt de Revenuen vande voorn: twee Huijskens

(folio 209)

als uijt de Cooppenn. geprovenueert van t'eene Huijsken staande ende geleegen inde Wijngaartstraat, t welke de Supplte. op authorisatie van deeze Ed: Camere, van dato den 30en November 1724, om redenen vorengemt: heeft doen verlopen van welke Cooppenn: de Supplte. na Betalinge vande verpondinge, Backers en andere Lasten, selven nietwes overig heeft gehouden, Soo dat de Supplte: van die tijd aff aan wederom geraakt en geinsolveert is in verscheijde Schulden, Soo van verpondinge 10e: Penn: straat, Klap-Lanaarngelt, Backers als anders, dewelke de Supplte: niet Can off wert te voldoen, En waar o(ver) dezelve bedreijgt wert met Executie, Redenen waaromme de Supplte: haar wederom genootsaakt vind bij deezen te addresseeren aan UEd: Groot Achtb: ootmoedelijk versoekende, dat UEd: Groot Achtb: haar Supplte: gelieven te qualificeren ende te authoriseeren, Dat sij het overgeblevene huijske staande en geleegen inde Toornstraat binnen deeze Stad Publijcquelijk mag doen verlopen de gelden daar van Ontfangen ende aan den Coper wettig te Transporteeren, en(de): daar uijt te betalen, Eerstelijk een Somma van Vijftigh Guldens die de Supplte: voorden voorn: Haren Broeder Jurriaan Reijgels heeft opgenomen tot uijtrustinge van een Reijse, die denzelven na Oost Indien gedaan heeft; en waar vandenzelven schadeloss is ter rug gevomen, en voorts de verpondingen 100e: Penn: Straat, Klap, Lantaaerngelt, en andre Lasten Soo van backers als anders dewelke aan haar Supplte: voor haar en voor de voorn: twee nog minderjarige Credit hebben gehat, te vreeden zijnde, ten allen tijden daar vande Reck.en en(de): quitantien te Zullen Exhibeeren, ende ingevallen daar van nog buijten verwagtinge ietwes mogte Comen overteschieten, Soo versogt de Supplte: wijders dat sij dat overschot alsdan sal mogen Emploijeren tot onderhout voor haar en voorde voorsz: twee minderjarige Twelk doende &a: (was get.) uijt naam vande Supplte: H.V.Wetten Procureur.

(In margine Stond voor appostil)
De Camere alvorens te disponeeren Ord: dat deeze Req.te sal werden gestelt in handen van de Heeren Slingeland en Onderwater, Schepenen omme deeze Requeste

(folio 209vs)

te Examineren en haar Ed: Groot Achtb: te dienen van haar Ed: Consideratien en advijs Actum den 7en September 1728 (was get.) P: Eelbo.

Tweede Appostil.
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste mitsgrs: gehoort het Rapport van Heeren Commissarissen accordeert de Supplte: haar versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien de Supplte: omme het Huijs staande ende gelegen inde Toornstraat binnen deeze Stad Publijcquelijk te doen verlopen, de gelden daar van te ontfangen en aanden Coper vandien behoorlijk Transport te doen mitsgrs: uijt dezelve Penningen te betalen de verpondinge Honderste Penn: Straat Klap en Lantaarngelt en verdere Lasten van Backers als anders, dewelke aan haar Supplte: ende twee nog minderjarige kinderen Credit hebben gehat des blijvende geobligeert ten allen tijden daar van te doen behoorlijke verantwoordinge, en ingevallen daar van nog buijten verwagtinge ietwes mogte comen overteschieten authoriseert de Supplte: in sullen gevalle, het zelve te mogen Emploijeren tot verdere alimentatie en onderhout vande voorsz: Twee minderjarige. Actum den 16 Septb: 1728 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)