Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-02-1727 Pieter en Jacob Keur, drukken van bijbels


(folio 25)

Aande Ed. Groot Achtb. Heeren den Presiderende Borgermeester, ende Regeerders der Stad Dordrecht

Geven onderdaniglijk te kennen Pieter ende Jacob Keur ordinaris boekdruckers en borgers binnen dese Stad, dat sij Suppl.lten geresolveert ende genegen zijn den Bijbel in 't geheel ofte ten deele drucken, verkoopen ende uijtgeven in Sodanigen formaat als de Suppl.ten vanden meesten dienst ende gemaakt Sullen oordeelen en bevinden te behooren Dan alsoo in gevolge van den placcate bij haar Ed:e Groot Mog: de Heeren Staten van Holland ende Westvrieslant in dato den 19 Martij 1655 geemaneert 't voorsz: druckken, (ver)koopen, en uijtgeven, niet vermag te geschieden, als met voorgaende kennisse Consent ende toestaen der Magistraet dier Stad alwaer de selve worden gedruckt, ofte uijtgegeven, Vindende Suppl.ten haer verpligt te keeren tot UEd:e Groot Achtb: ootmoedelijk versoekende App:t waerbij UEd:e Groot Agtb: goede gelief te zijn, de Supp.lten het drucken (ver)koopen, ende uijtgeven de bijbels in voegen voorn:t toe te staan, alsmede UEd:e Groot Agtb: Heren Secretarissen te Authoriseren, omme de Approbatie der

(folio 25vs)

Examplairen tot evitatie van alle Suppositie te onderteekenen 't welk doende &a (was get:) Pieter Keur, Jacob Keur en P. Venlo, Procr.

(In Margine Stond voor appostille)
De Camere alvorens te disponeren Committeert de Heeren van Slingeland en van der Dussen omme den nevenstaende req.te te Examineren en haer Ed:e Groot Achtb: te dienen vandesselver Consideratien en advijs Actum den 27: feb: 1727 (was get:) J:V:Vechoven.

(Lager Stondt)
D'Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaende requeste, ende gehoort hebbende 't rapport van heeren Commissarissen accordeert de Suppl.ten haer versoek authoriseert, mitsdien deselve voor den tijt van twintigh Jaeren, tot het drucken verkopen en uijtgeven der Bijbels hier nevens gemelt ende qualificeert de heeren Secretarissen deser Stad omme tot Evitatie van alle Suppositie d'exemplaren vandien te onderteeckenen.
Actum Dordt: den 27e: februarij 1727 (was get.) J:V:Vechoven.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)