Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-09-1728 Jan van Vliet, aangesteld als bode en postmeester op Amsterdam


(folio 210vs)

Aande Ed:e Groot Achtb: Heeren die vanden Gerechte Thesauriers en goede Luijden vanden Achte der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Jan van Vliet, Borger en inwoonder binnen UEd: Groot Agtb: Stad hoe dat hij in ervaringe is gecomen Dirk Adolff Glaise die geweest is Coopmans Bode en postmeester vande brieven van dese Stad op Amsterdam met den gevolge ende aenkleven vandien vande voorsz: bedieninge heeft gedesisteert en deselve gesteld ter dispositie van UEd: Groot Agtb: ende nae die den Supplt. als UEd:e Gunste daer heen gingh, Sigh seer geeerne met de voorsz: bedieninge sagh gebenificert keert den selven Sig met vorige reverentie tot UEd:e Groot agtb: seer oodmoedelijk versoekende dat het derselver goede geliefte sij den Supplt: met de voorsz: bediening van Coopmans Bode en postmeester vande Brieve van dese Stad op Amsterdam, met de gevolge aenkleven vandien te begunstigen, en daer van te te verleenen acte in forma, met dit ootmoedigh versoek, dat het UEd: Groot Agtb: welbehagen Zij dat de voorsz: bedieninge werde waer genomen ter plaatse en door alsulke personen overgifte van den Supplt., dat alle de laten proffijten en Emolumenten van de voorsz: bedieningh sullen sijn en verstrecken aen en ten vorodeele van Anna Elisabet Philippe gesepareerde huijsvrouw van(de)

(folio 211)

voorsz: Dirck Adolph Glaize en nae haer overlijden aen haere Erffgenamen, Soo lange de Supplt. in Leven is, 't welk doende &a: (was get.) J. van Vliet en B:V:Gelsdorp Procr.

(in margine stond voor Appostil)
De Camere gesien en de geexamineert hebbende de nevenstaende req.te accordeert den Suppt: sijn versoek steld mitsdien denselven aen tot Coopmans Bode en Postmeester vande brieven van dese Stad op Amsterdam, mits dat de voorsz: bedieninge bij Continuatie werde waergenomen ter plaatse en door alsulke persoonen als jegenwoordigh geschiedt en dat alle de baten proffijten en Emolumenten daer van provenieerende Sullen sijn ende verstrecken aen ende ten voordeele van Jufrr. Anna Elisabeth Philippe Gesepareerde vrouwe van de heer Dirk Adolph Glaise en na Haer Ed:e overlijden aen desselfs Erffgenamen Soo lange den Supplt. (Soo lange den Supplt.) in levendigen lijve sal sijn en sal aan hem ten Secretarie deser Stad werden geexpediteert acte in forma. Actum den 16e: September 1728 (was get:) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)