Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-09-1728 Michiel Vermeulen, 74 jaar, in het armhuis


(folio 211vs)

Aan d'Ed: Groot Agtb: heeren d'heeren Presiderende Borgermr: ende Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft met alle onderdanigheijdt en Eerbied te kennen Michiel Vermeulen borger deser Stede, dat hij Suppliant van Sijne jeugt aff den althoos zijn vleijt en arbeijd aangewent hebbende, omme buijten, ijmands laste ofte adsistentie, met eene door de Wereld te mogen geraken, edogh dat hij Suppliant den oduerdom van 74 Jaaren berijkt hebbende buijten Staat is geraakt om zijn kost verder te konnen Winnen, Sulx dat hij Suppliant zijne geringe goederen heeft moeten verteeren, en alsoo hij Suppliant dus gedestineert is van noodigh onderhoudt, zoo keert den Suppliant Sig tot uEd:e Groot Agtb:, met Voorig Eerbiedigheijt versoekende dat de heeren Vaders en Regenten van 't Armhuijs deser Stadt, mogen werden gequalificert en (voor zoo veel des noods) geordonneert om hem Suppliant in 't Voorz: huijs in te nemen, ten eijnde zijne resterende Levens-tijd aldaar te mogen werden gealimenteerd, en onderhouden. 'T Welk Doende &a. uijt den naam van den Supplt: (en was get.) Andries Cant, Procureur.

(in margine stond voor Appostil)
De Camere alvoorens te disponeren ordonneert dat deze Requeste zal werden gesteld in handen van de heeren Vaders en Regenten van het armhuijs omme haar Ed. Groot Agtb: te dienen van berigt en derzelver Consideratien op 't Versoek in deeze

(folio 212)

gedaen. Actum den 7en September 1728 (was get.) P. Eelbo.

(onderstond)
Ter Obedientie van het bovenstaande appoinctement van UEd: Groot Agtb. Soo hebben heeren Vaders en Regenten Sig geinformeert op den inhoud deser requeste, en bevinden dat het Vierde Artikel van haer ordonn: dicteerdt, dat niemand in het voorz: huijs mag werden ingenomen voor en aleer denselven twee jaaren op de ceelen der diaconij us bedeelt geweest met Vier en twinting stuijvers in geldt off broodt, zoo zouden heeren Vaders en regenten van advis zijn, dat den Suppliant tot het voorz: huijs niet behoort, en vervolgens dat het versoek bij hem gedaan, behoorden te werden ontsegt Evenwel refereren Sig heeren Vaders en Regenten ter dispositie van uEd: Groot Agtb: Actum Dordt: 8e September 1728 (onderstond) ter ordonnantie van heeren Vaders en Regenten (was get:) G.A.V.Hoogeveen.

(stond nogh)De Camere gesien ende geexamineert hebbende de rescriptie van Heeren Vaders en regenten van het Armhuijs binnen dese Stad, mitsgaders gelet op het versoek in de requeste gedaan, accordeert den Supplt: zijn versoek qualificeert, ende voor zoo veel ordonneert de heeren Vaders en regenten van heet voorz: armhuijs den Supplt. in gemelte huijs intenemen om aldaar zijn overig levenstijd onderhouden ende gealimenteerd te werden, des dat den diaken van het quartier twee jaaren langh weekelijkx aan 't voorz: Armhuijs zal uijtrijken, een Somma van eene gulden. Actum Dordregt den 21e. September 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)