Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-09-1728 Jan van der Sluijs, 64 jaar, in het armhuis


(folio 212vs)

Aan de Ed: Groot Agtb: Heeren van den geregte en Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft ootmoediglijk te kennen Jan van der Sluijs ingeboore borger deser Stad, dat hij Supplt. door tegenspoeden is vervallen in de uijtterste armoede, en dat hij nu berijkende den oduerdom van Ruijm 64 jaaren, door gebrek van sijn gesigt niet in Staat is om aan Brood te geraken Waaromme hij Supplt. Sig keert tot UWEd. Groot Agtb., biddende en smeekende, dat UWEd: Groot Agtb: uijt een Barmhertig mededoogen de heeren Vaderen en regenten van het Armhuijs gelieven te qualificeren, om hem Suppliant in het voorn: armhuijs in te nemen en aldaar van noodig onderhoudt te voorsien. 'T Welk diende &a. (was get.) Jan van der Sluijs.

(In amrgine stond voor Appostil)
De Camere alvoorens te disponeeren ordonneert dat dese Requeste zal werden gestelt in handen van de heren Vaders en Regenten van het armhuijs binnen dese Stad omme haar Ed.e Groot Agtb: te dienen van haar Ed: Consideratien en advijs. Actum den 9e. September 1728 (en was get.) P. Eelbo.

(Onderstondt)
Ingevolgen het bovenstaande appoinctement van UEd: Groot Agtb: Soo hebben heeren Vaders en regenten, zig geinformeert op den inhoud deser

(folio 213)

request en bevinden dat het 4de Artikel van haer Ed: ordonnantie dicteert dar "Niemand in het voorz: huijs magh werden ingenomen voor en al 'eer denselven twee jaaeren op de Ceelen der diaconije is bedeelt geweest met 24 st: in geld off broodt" Soo Souden heeren Vaders en Regenten van advijs zijn dat den Suppiantn tot het voorz: huijs niet behoordt, en dat het Versoek bij den selven gedaan behoord te werden ontsegt, des niettemin refereren zig heeren Vaders en Regenten ter dispositie van UWEd: Groot Agtb. Actum Dordreht den 14e September 1728 (onderstondt) Ter ordonnantie van heeren Vaders en Regenten (en was get:) P:AE:V:Hoogeveen.

(Stond nogh)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de rescriptie van heeren Vaders en Regenten van het Armhuijs binnen dese Stad, mitsgaders gelet op het versoek in de Requeste gedaan, accordeert den Suppliant zijn versoek, authoriseert en de qualificeert mitsdien de heeren Vaders en Regenten van het voorsz: armhuijs den Suppliant in hetselve huijs intenemen ende aldaar van behoorlijk onderhoudt te voorsien, des dat den diaken van het quartier twee jaaren Langh Weekelijks aan het voorz: armhuijs zal uijtrijken een Somme van eene gulde, Actum den 21 September 1728 (en was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)