Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-09-1728 Hendrik Christiaense Daven, ca 64 jaar, in het nieuw armhuis


(folio 213vs)

Aan d'Ed. Groot Agtb. Heeren den heer Presiderende Burgermeester en Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft Reverentelijk te kenen Hendrik Christiaense Daven, bejaerd Jonkman en ingeborene borger binnen dese Stad, oud ontrent vier en sestig jaaren, dat hij Suppliant, tot drie diversche reijsen sigh heeft begeven als zoldaet in dienste van de Oostindische Compagnie, maar mede den Suppliant tot nu toe zijn Cost heeft gewonnen; Edog dewijle den Suppliant 't ongeluk heeft gecregen van met zijn laatste Reijse in Oostindien te geraken seer siek, en buijten staat om eenige diensten aan de Compagnie te Cunnen doen, Soo is den Supplt. na dat hij over de twee jaaren in drie Siekhuijsen heeft gelegen, en sijn meest gewonnen gelden verteerdt, van daar Wegh gesonden voor onbequaem, Soo dat den Supplt: nu door sijn hooge Jaeren nietwes weet te beginnen end ewijle den Supplt. jegenwoordigh nietwes anders is hebbende als honderdt guldens aan geld, en eenige geringe Cleederen, dewelke den Supplt: in Corte maenden zal moeten verteren en dan Soo genootzaakt werden, om sig aantegeven aan de diaconije armen binnen dese Stadt; Redenen waar omme den Supplt: genootsaakt is geworden den Sigh te addresseren aan UEEd: Groot Agtb. onderdaniglijk versoekende, dat UWEd. Groot Agtb. gelieven te bezorgen dat hij Suppliant in 't nieuw Armhuijs binnen dese Stadt, Voortaen zijn woonplaets, alimentatie, en onderhoud mag genieten, te vreden sijnde aanstonds ten behoeven van 't gemelde Armhuijs overtegeven, alle 't gene den Suppliandt jegenwoordig eenigsints hebbende en ebzittende is; TWelk diende &a Uijt den naam van den Suppliant (en was get.) H:V:Wetten, Procureur.

(In margine stond voor Appostil)
De Camere alvoorens te disponeren ordonneert

(folio 214)

dat dese Requeste zal werden gesteld in handen van de heeren Vaders en Regenten van het armhuijs binnen dese Stadt, omme har Ed: Groot Agtb: te dienen van derselver Consideratien ende advijs. Actum den 7en September 1728 (en was get.) P. Eelbo.

(Onderstondt)
Ingevolgen het bovenstaande appoinctement van UWEd. Groot Agtb. Soo vinden heeren Vaders en Regenten van het Armhuijs uijt het Request dat de Suppliant 64 jaaren oud sijnde, noijt is bedeelt geweest door de diaconie, en vermits heeren Vaders en Regenten niet vermogen ingevolge haar Ed: ordonnantie iemand in het Voorz: huijs innemen dan die twee jaaren getrockken hebben Vier en twintigh Stuijvers in geldt off broot, gelijk mede niemand, die nog eenige goederen is hebbende, en terwijl in der Suppliants versoek beijde gevallen, obsteeren, Soo Sullen heeren Vaders en Regenten het overlaten aan de Wijse directie en goetvinden van UEd:e Groot Agtb. Actum Dordregt 8e September 1728 (onderstond) Ter ordonnantie van heeren Vaders en Regenten (en was get:) G:A:V:Hoogeveen.

(stond nogh)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de rescriptie van heeren Vaders en regenten van het armhuijs binnen dese Stad, mitsgaders geleth op het versoek in de Requeste gedaan, accordeert den Supplt: zijn versoek, authoriseert ende qualificeert mitsdien de heeren Vaders en Regenten van het voorz: Armhuijs den Supplt. in het zelve huijs in tenemen En aldaar van behoorlijk onderhoudt te voorsien, des dat den Suppliant alvoorens ten behoeve van het zelve armhuijs overgeve alle desselvs geld en goeeren die denselve nog is hebbende. Actum den 21en September 1728 (en was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)