Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


28-09-1728 smidsgilde (koperslagers en geelgieters), nieuwe keur


(folio 216vs)

Aan de Ed:e Groot agtbare heeren die van den geregten en Camere Judicele der Stad Dordregt.
geven reverentelijk te kennen Dekenen en Boekhouder van 't Smits Gild, binnen dese Stad, dat zij Lieden, en haaren vorige Regeerende dekenen dickwils klagten hebben bekomen van de Coperslagers, en geelgieters binnen dese Stadt, als behoorende onder het Smitsgild, over 't maken en verkoopen, off repareren, van koperwerk, Sustinerende de Coperslagers, te mogen maken Coperwerk, daar de geelgieters alleen volgens de oude keuren toe geregtigdt zijn, Ende de geelgieters wederom Coperwerk daar de Coperslagers mede alleen toe geregtigd zijn;
Alle 't welke aan Deekenen en Boekhouder van 't voorz: Gildt veel Rusie en moeijten heeft veroorsaakt, waar inne de Supplten: wel gaan zagen dat UWEd. Groot Agtb: geliefde te voorzien; Redenen Waar omme zoo zijn de Supplten. te raden gewerden, hen bij desen te keeren tot UEd: Groot Agtb: onderdaniglijk versoekende, dat UWEd: Groot Agtb: voortaen aan henlieden Supllten: Gild tot een keure en ordonnantie gelieven te Statueren, dat de koperslagers naar dato deses noijt meer Zullen mogen maken vercoopen, off repareren Eenigerhande Coper kerkwerk, Sluijswerk, molewerk, brouwers Craenen, branders kraenen, pomp, item ook verlaet Craenen, knopen aan Buijte deuren, als mede geen harte off schijven, als behoorende alle het zelve tot het beroep van de geelgieters, (binnen dese Stadt), en dat dienvolgende

(folio 217)

de geelgieters alle 't zelve alleen sullen mogen maken, vercoopen off repareren; dat ook de geelgieters naar dato deses noijt meer zullen mogen maeken, vercoopen off repareren eenigerhande Coopere Brouwerketels, Brandwijn ketels, furnuijse 't zij groot off klijn, vleesketels, visketels, stooff off taertpannen, smoorpotten, Broederpannen, Putakers, melkkannen, Ramelaars, kopere backers plaeten, asketels, mermiten, en alle andere koopere pannen met koopere pooten, koopere schootels, als mede al 't geen tot een Raffinaderije noodig is, als behoorende alle 't zelve tot het beroep van de Coperslagers, en dat dienvolgende de Coperslagers alle 't zelve ook alleen sullen mogen maken, vercopen off repareren; Dat uEd: groot Agtb: Wijders gelieven te Statueren, dat de koperslagers en geelgieters in haer keure en Vrijheijdt Sullen hebben, omme buijten de hier vooren gespecificeerde koper en geelgieters winkelwaren te mogen vercoopen alle 't gene tot de Coperslagers en geelgieters neringh buijten de voorz: gespecificeerde goederen nog eenigsints Soude kunnen off mogen behooren en verders off anders niet en dat met Seclusie van alle anderen die tot 't voorz. gild niet zijn behoorende, en wel Specialijk van Vremdelingen die haar van tijd tot tijdt vervoegen alderhande Eisjerwerk, kopere kraenen, en andere goederen langs de straeten en huijsen te veijlen ende te vercoopen t'elkens op de verbuerte van twee zilverre ducatons van jder Stuk off goet dat zij bevonden zllen werden Contrarie deses te hebben gemaakt, vercogt, gerepareert ofte geveijlt ofte andersints Soo veel min off meer en Soodanig als

(folio 217vs)

UEd:e Groot Agtb: in Redelijkheijdt zullen oordeelen te behooren 'T Welk doende etc (ende was get.) Jan Giltaij, Pieter Frakin, Jan Piijon, Jan Spruijt, H:V:Wetten, procureur.

(In margine stond voor Appostil)
De Camere alvoren te disponeren Committert de heeren Mattheus Onderwater en mr: Jacob van de Graaff, omme de nevenstaande requeste te Examineren, parteijen daar op te horen en wijders te dienen van haar Ed: Consideratien en advijs. Actum den 20e April 1728 (was get.) R: Nolthenius.

(Stond nogh)
De Camere gehoort het Rapport van heeren Commissarissen, mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande requeste, ordonneert en gelast dat de respective Eijser en kopersmeden de keuse sullen hebben om binnen Ses weken na dat dese in een morgensprake aan de Gilde broeders zal wesen gecommmuniceert, te maken Soodanige Ligte geelgietersproeff als bevorens bij eenige proeffmeesters geelgieters is gedaan, en dat diegene die binnen de voorz: Ses weeken Sulke Ligte proeff niet heeft Voltrocken, en naderhand genegentheijdt keeg een geelgieters proeff doen desulke en alle andere die als geelgieters Soude Willen komen in het Smeden Gilde dan gehouden Zullen zijn te maken een kandelaar van Vier Stucken, het Welk bij mijj Ed:e heeren van den geregte als dan tot een geelgieters proeff wet gestatueert.

(folio 218)

Dat Wijders dekenen en agten van het voorz: Smede gild door den Boekhouder ten aanhooren van alle de gildebroeders Soo van den eersten als tweede eed zullen doen oplezen alle de keuren en ordonnantien van den beginnen tot den eijnde, der Smeden Gilde Concernerende, Zij wijders dekenen, Boekhouder, Agten en verdere gildebroederws gewaarschouwd, gelast, en Ernstigh bevolen in het toekomende haar ordentelijker in het maniereren van haar Gildezaake te gedraagen, ofte dat anders bij Mijn Ed: heeren van den geregte met het aanstellen van een overman daar Jegens zal werden voorzien.
Voorts hebben Mijn Ed. heeren van den geregte voortaan aan het Smeden Gildt tot een keure en Ordonnantie gestatueert, dat de Coperslagers naar dato deses nooijt meer Sullen moogen maken, verkoopen off repareren, eenigerhande koper kerk Werk, Sluisjwerk, molewerj, Browuers kranen, branders kranen, pompkranen, ende 't gene verder tot een pomp behoordt, Item ook verlaat kranen, knoppen van buijte deuren, als mede geen harte off schijven, als behoorende alle 't zeve tot het beroep van de Geelgieters, en dat dienvolgende de geelgieters alle 't zelve alleen zullen mogen maken, Verkoopen off repareren; Dat ook de geelgieters naar dat deses nooijt mer zullen mogen maken, verkoopen off repareren, Eenigerhande Copere Brouwerketels, Brandewijnsketels, furnuijsen 't zij groot off klijn, Vleesketels, Visketels, Stooff off taartpannen, Smoorpotten, Broederpannen, Putaekers, melkkannen, Rammelaars, Copere Backersplaeten, asketels, mermiten, en alle andere Coopere pannen met Coopere pooten, koopere schotels, als mede alle 't gene tot een raffinaderij noodig is

(folio 218vs)

als behoorende alle 't zelve tot het beroep van de Coperslagers, en dat dienvolgende de Coperslagers alle 't zelve ook alleen zullen mogen maken, verkoopen off repareren, Staturen Wijders dat de koperslagers en geelgieters in haar keure en Vrijheijd zullen hebben omme buijten de hier vooren gespecificeerde koopers en geelgieters winkelwaren te mogen verkoopen alle 't gene tot de Coperslagers en geelgieters nering buijten de voorz: gespecificeerde goederen nog eenigsints Soude kunnen off mogen behooren, en verders off anders niet; [TEKST DOORGEHAALD]
En zal dese in het keurboek der Smeden Gild werden geregistreert in ordonaris fimra. Actum den 27. September 1728. In kennisse van mij als Secretaris (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)